แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลัง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลัง
วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลังสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และเป้าหมายของประเทศไทย 4.0 ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานในสังกัดและสามารถใช้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลังต่อไปได้
รายละเอียด กระทรวงการคลังได้จัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลังให้สอดคล้องกับแนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยการปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนการเติบโตชุดใหม่ (New Growth Engines) เพื่อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย ให้หลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่ง และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานและกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงการคลังทราบเป็นรายไตรมาสต่อไป
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 แล้วเสร็จ
2 -
3 ดำเนินการตามระดับคะแนนที่ 1 และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 แล้วเสร็จ
4 ดำเนินการตามระดับคะแนนที่ 3 และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 แล้วเสร็จ
5 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2562 แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทำการหลังจากได้รับรายงานครบถ้วน


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1. ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564 (ติดตามผลการดำเนินงานฯ รายไตรมาส 1)01/01/201928/02/2010
2. ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564 (ติดตามผลการดำเนินงานฯ รายไตรมาส 2)01/04/201931/05/2019
3.ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564 (ติดตามผลการดำเนินงานฯ รายไตรมาส 3)01/07/201931/08/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นางตรัยลดา ดรงคมาศ ชื่อ - นามสกุล : นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผน สำนัก / กลุ่ม : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 2649 เบอร์โทรติดต่อ : 2636