แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน การดำเนินการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์งบประมาณของกระทรวงการคลังและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการดำเนินการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์งบประมาณของกระทรวงการคลังและ สป.กค.
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
รายละเอียด สำนักงบประมาณ (สงป.) ได้กำหนดให้กระทรวงการคลังดำเนินการกำหนดเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) กำหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนเตรียมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงการคลัง โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงได้ดำเนินการดังนี้ 1) กำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัดของกระทรวงการคลังและ สป.กค. ให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบาย/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 2) ดำเนินการในระบบ e-Budgeting เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ 3) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงการคลังและ สป.กค.
2 กำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงการคลังและ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 ดำเนินการเชื่อมโยงนโยบาย/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและเป้าหมายการให้บริการของ สป.กค. ในระบบ e-Budgeting ของ สงป.
4 ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการคลังและ สป.กค.
5 ประสานงานติดตามข้อมูลตามที่คณะกรรมาธิการงบประมาณขอเพิ่มเติม


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1. จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงการคลังและ สป.กค.01/11/201831/01/2019
2. กำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงการคลังและ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256301/11/201828/02/2019
3. ดำเนินการเชื่อมโยงนโยบาย/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและเป้าหมายการให้บริการของ สป.กค. ในระบบ e-Budgeting ของ สงป. 01/01/201931/05/2019
4. ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการคลังและ สป.กค.01/04/201930/06/2019
1. จัดทำข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงการคลังและ สป.กค.01/11/201831/01/2019
2. กำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงการคลังและ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256301/11/201828/02/2019
3. ดำเนินการเชื่อมโยงนโยบาย/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและเป้าหมายการให้บริการของ สป.กค. ในระบบ e-Budgeting ของ สงป. 01/01/201931/05/2019
4. ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการคลังและ สป.กค.01/04/201930/06/2019
5. ประสานงานติดตามข้อมูลตามที่คณะกรรมาธิการงบประมาณขอเพิ่มเติม01/06/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นางตรัยลดา ดรงคมาศ ชื่อ - นามสกุล : นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผน สำนัก / กลุ่ม : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 0 - 2126 – 5800 ต่อ 2649 เบอร์โทรติดต่อ : 0 - 2126 – 5800 ต่อ 2636