แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงองค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในเชิงการให้องค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษีและการปฏิบัติงานการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาเรื่องบูรณาการภาษี (หมอภาษี) ของโครงการฯ 2) เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษีให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงการคลัง 3) เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษีและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบอย่างทั่วถึง
รายละเอียด ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การพึ่งพาเทคโนโลยี วิวัฒนาการรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ค่านิยมและพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นผลมาจากต่างประเทศ ส่งผลให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องมีการปรับตัว ออกมาตรการ เปลี่ยนแปลงนโยบาย และเตรียมความพร้อมรับมือในด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยในปัจจุบันที่กำลังปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารูปแบบการดำเนินเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบใหม่ เพื่อหลุดพ้นการเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือ Thailand 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ให้เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานภาครัฐชั้นนำที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังของประเทศ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง สอดคล้อง และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น อันจะนำไปสู่เป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการทำงาน และการพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการที่มีความทันสมัย เพื่อสร้างประโยชน์และความพึงพอใจให้กับประชาชนและประเทศชาติต่อไป ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานดังกล่าว สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงดำเนินการต่อยอดโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังให้มีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เน้นการสื่อสารให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจระหว่างรัฐกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงความสำคัญของการจัดเก็บภาษี ความรู้พื้นฐานเรื่องภาษี ตลอดจนมาตรการทางภาษีต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการกำหนดนโยบายและการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะส่งผลทำให้กระทรวงการคลังบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างแท้จริง
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 60%
2 70%
3 80%
4 90%
5 100%


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1.แก้ไขข้อมูลเรื่องภาษีของกรมสรรพสามิต (40%)01/03/201915/05/2019
2.แก้ไขข้อมูลเรื่องภาษีของกรมสรรพากร (60%)16/05/201915/07/2019
3.แก้ไขข้อมูลเรื่องภาษีของกรมศุลกากร (80%)01/07/201931/08/2019
4. แก้ไขข้อมูลเรื่องบูรณาการภาษี (100%)01/08/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นายวรุต วิกรมโรจนานันท์ ชื่อ - นามสกุล : นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนสร้างสรรค์นวัตกรรมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สำนัก / กลุ่ม : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 2647 เบอร์โทรติดต่อ : 2636