แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สตน. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 2 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีเป็นไปตามขั้นตอนและเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
รายละเอียด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบ ภายใน จัดทำแผนและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน รวมถึงเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานจึงมีการนำระบบการประกันคุณภาพมาใช้เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ มีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ซึ่งการจัดทำแผนเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพที่หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องจัดทำ ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยได้กำหนดเรื่องที่ตรวจสอบและติดตามให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรี ครอบคลุมประเภทการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบภายในภาครัฐ
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ร้อยละ 20
2 ร้อยละ 40
3 ร้อยละ 60
4 ร้อยละ 80
5 ร้อยละ 100


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กค.01/10/201831/12/2018
ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค.15/11/201821/01/2019
ตรวจสอบการใช้งานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของ สป.กค.15/01/201929/03/2019
ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)15/01/201929/03/2019
ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีกองทุนสวัสดิการ สป.กค.06/02/201930/04/2019
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/04/201930/06/2019
ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของบุคลากร สป.กค. ต่อการก้าวสู่ระบบราชการ 4.009/04/201930/06/2019
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สป.กค.10/07/201930/09/2019
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)10/07/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : น.ส. ประภาพร จันทร์นิฤทัย , น.ส. ธนียา ชัยปราการ ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สำนัก / กลุ่ม : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02-1265800 ต่อ 2720 2721 2743 เบอร์โทรติดต่อ : 02-1265800 ต่อ 2720 2721 2743