แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผ่านระบบออนไลน์
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้สมัครงานที่มีต่อการสมัครงานผ่านระบบออนไลน์
วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจเข้ารับสมัครงาน 2.เพื่อลดเอกสารในการรับสมัครงาน 3. เพื่อประยุกต์วิธีการทำงานโดยเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้การทำงานมีความทันสมัย
รายละเอียด โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ผ่านระบบออนไลน์
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 4

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ร้อยละ 40
2 ร้อยละ 50
3 ร้อยละ 60
4 ร้อยละ 70
5 ร้อยละ 80


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
จัดทำประกาศรับสมัครฯ01/10/201830/09/2019
ส่งประกาศรับสมัครให้บริษัทที่กำกับดูแล01/10/201830/09/2019
ผู้ประสงค์จะสมัครเช้าไปดำเนินการสมัครทาง Internet01/10/201830/09/2019
ตรวจสอบความถูกต้องของการสมัคร01/10/201830/09/2019
ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ01/10/201830/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นางสาววีนา ชาวไร่นาค ชื่อ - นามสกุล : นายสันติ อ่ำศรีเวียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนบริหารงานบุคคล สำนัก / กลุ่ม : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02 126 5800 ต่อ 2691 เบอร์โทรติดต่อ : 02 126 5800 ต่อ 2600