แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการจัดทำ Webpage สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดทำ Webpage ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์ 1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 2. อำนวยความสะดวกด้านขั้นตอนและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆที่จำเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด ด้วยกระทรวงการคลังได้ประกาศนโยบายการเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) โดยส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทดแทนการทำงานในรูปแบบเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากที่สุด ประกอบกับสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงเห็นควรจัดทำ Webpage ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้ Website ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (www.palad.mof.go.th)เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง อย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสำนักบริหาร-ทรัพยากรบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 1 ศึกษา แนวทาง วิเคราะห์ หารือกับ ศทส. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2 2 ออกแบบการใช้งานตามความต้องการของส่วนงานใน สบค.
3 3 ป้อนข้อมูลที่ต้องการนำเสนอในระบบ
4 4 ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไข
5 5 ประชาสัมพันธ์การใช้งาน


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
ศึกษา แนวทาง วิเคราะห์ หารือกับ ศทส.และผู้ที่เกี่ยวข้อง 01/10/201831/12/2018
ออกแบบการใช้งานตามความต้องการของทุก ส่วนงานใน สบค. 01/01/201920/03/2019
ป้อนข้อมูลที่ต้องการนำเสนอในระบบ01/04/201920/08/2019
ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไข20/04/201931/08/2019
ประชาสัมพันธ์การใช้งาน20/08/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นายสมศักดิ์ ศิริเลิศพิทักษ์ ชื่อ - นามสกุล : นายสันติ อ่ำศรีเวียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลัง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนบริหารอัตรากำลัง สำนัก / กลุ่ม : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02 126 5800 ต่อ 2606 เบอร์โทรติดต่อ : 02 126 5800 ต่อ 2600