แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านการตรวจราชการ
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการจัดทําร่าง TOR โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านการตรวจราชการ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการตรวจราชการ มีระบบฐานข้อมูล (Big Data) ที่คอบคลุมทุกด้านสามารถใช้สนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปี และมีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตรวจราชการ 2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการประชุม E-Meeting ลดกระดาษให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลย (Paperless) 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการตรวจสอบระบบงานตรวจราชการ (Inspector File Management) เพื่อความปลอดภัย 4. เพื่อใช้เป็นสื่อในงานตรวจราชการ มีระบบอัจฉริยะเพื่อบริหารงานและการจินตภาพข้อมูล (Business Intelligence and Data Visualization) 5. เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับบุคลากร มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล การตรวจราชการ 6. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย และงานดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
รายละเอียด การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการ หรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานกระทรวงการคลังเป็นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ อีกทั้ง ยังเป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง หรือนโยบายของรัฐบาล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปัจจุบันกระแสการพัฒนาแบบโลกาภิวัตน์ (Globalization) ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนารูปแบบของการปฏิบัติงานอย่างมาก ระบบการบริหารราชการจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้เกิดการปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์และทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานและการให้บริการของภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลผลิตนวัตกรรม เอาการปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ขณะเดียวกัน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้กำหนดนโยบายว่า จะต้องยึดหลักการพัฒนาเทคโนโลยี องค์กร และกำลังคน ด้วยการเปลี่ยนแปลงโฉมกระทรวงการคลัง ให้เป็นดิจิทัลใน ๓ มิติ คือ มิติของกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยี (Technology) ที่จะเน้นการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่เป็น จำนวนมาก (Big Data) มิติของการปรับปรุงข้อมูลองค์กร (Organization) รวมทั้งมิติการสร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับบุคลากร(Personnel) ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเพื่อให้สอดรับกับการเป็น Thailand ๔.๐ สำนักตรวจสอบและประเมินผล จึงนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบงานตรวจราชการของกระทรวงการคลัง โดยการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในรูปแบบ Application เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เงินงบประมาณ 9,950,000.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้เพื่อออกแบบระบบ
2 จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
3 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพื่องานตรวจราชการ
4 เสนอโครงการขอใช้เงินจากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10%
5 จัดทำร่างขอบเขตของงาน


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้เพื่อออกแบบระบบ01/10/201831/10/2018
2. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ01/10/201801/10/2018
3. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพื่องานตรวจราชการ01/10/201801/10/2018
4. เสนอโครงการขอใช้เงินจากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10%01/01/201931/07/2019
5. จัดทำร่างขอบเขตของงาน01/08/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นายโกเมศร์ เกียรติจิระอรุณ ชื่อ - นามสกุล : นายไว คงทวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ สำนัก / กลุ่ม : สำนักตรวจสอบและประเมินผล
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 2737 เบอร์โทรติดต่อ : 2783