แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ร้อยละเฉลี่ยของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดว่า บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความพึงพอใจหรือไม่ ๒. เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานฯ เป็นไปอย่างคุ้มประโยชน์ทั้งราชการและประชาชน 3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานฯ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา สำหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงานต่อไป
รายละเอียด งานตรวจสอบงาน/ระบบงาน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 6 งาน/ระบบงาน 1. หนี้นอกระบบ ตรวจสอบเฉพาะข้อมูลโครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์ : กรมธนารักษ์ 3. โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ : กรมธนารักษ์ 4. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ 1 : กรมศุลกากร 5. การบริหารจัดการรายจ่ายลงทุน เงินกันไว้เหลื่อมปี : ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 6. การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ : ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ขั้นตอนการดำเนินการ 5 ขั้นตอน 1. จัดทำหนังสือขอข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยรับตรวจเพื่อประกอบการตรวจสอบโครงการ/ระบบงาน 2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 3. เข้าตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และจัดทำกระดาษทำการ 4. จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง 5. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัดกระทรวงการคลัง
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ร้อยละ 20
2 ร้อยละ 40
3 ร้อยละ 60
4 ร้อยละ 80
5 ร้อยละ 100


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1. หนี้นอกระบบ ตรวจสอบเฉพาะข้อมูลโครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง01/02/201931/05/2019
การบริหารจัดการที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์ : กรมธนารักษ์01/06/201930/09/2019
โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ : กรมธนารักษ์01/06/201930/09/2019
4. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ 1 : กรมศุลกากร01/10/201831/01/2019
การบริหารจัดการรายจ่ายลงทุน เงินกันไว้เหลื่อมปี : ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง01/02/201931/05/2019
การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ : ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง01/10/201831/01/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นางสาววลีลักษณ์ รินดวงดี ชื่อ - นามสกุล : นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
สำนัก / กลุ่ม : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนัก / กลุ่ม : ส่วนตรวจสอบภายในกระทรวง
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 2580 เบอร์โทรติดต่อ : 2633