แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการเพิ่มศักยภาพกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง/ปี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทําอะไรก่อนและหลัง 3. เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 4. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางานและใช้เป็นสื่อในการประสานงาน
รายละเอียด 1. วางแผนการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน 2. ศึกษา/วิเคราะห์/รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่มือการปฏิบัติงานที่ต้องการทบทวน 3. จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงาน 4. เสนอร่างคู่มือการปฏิบัติงานต่อผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ สตก. ในปีต่อไป
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 วางแผนการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน
2 ศึกษา/วิเคราะห์/รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับคู่มือการปฏิบัติงานที่ต้องการทบทวน
3 จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงาน
4 เสนอร่างคู่มือการปฏิบัติงานต่อผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ สตก. ในปีต่อไป


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1. วางแผนการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน15/05/201915/06/2019
2. ศึกษา/วิเคราะห์/รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่มือการปฏิบัติงานที่ต้องการทบทวน16/06/201915/07/2019
3. จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงาน16/07/201931/08/2019
4. เสนอร่างคู่มือการปฏิบัติงานต่อผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบ01/09/201915/09/2019
5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ สตก. ในปีต่อไป16/09/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นางสาววลีลักษณ์ รินดวงดี ชื่อ - นามสกุล : นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
สำนัก / กลุ่ม : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนัก / กลุ่ม : ส่วนตรวจสอบภายในกระทรวง
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 2580 เบอร์โทรติดต่อ : 2633