แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน แผนการใช้ IP Address ในการส่งข้อมูลราชการและการสื่อสารระหว่างกัน ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลอย่างน้อย 10 เรื่อง/คน/ปี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 2. เพื่อป้องกันและรักษาความลับของทางราชการ
รายละเอียด 1. หารือภายใน สตก. เรื่อง แนวทางการใช้ IP Address ในการรับ-ส่งข้อมูล 2. บุคลากร สตก. ทุกคน รับ-ส่งข้อมูลภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง อย่างน้อย 10 เรื่อง/คน/ปี
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ร้อยละ 20
2 ร้อยละ 40
3 ร้อยละ 60
4 ร้อยละ 80
5 ร้อยละ 100


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
หารือภายใน สตก. เรื่อง แนวทางการใช้ IP Address ในการรับ-ส่งข้อมูล01/10/201831/10/2018
บุคลากร สตก. ทุกคน รับ-ส่งข้อมูลภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง อย่างน้อย 10 เรื่อง/คน/ปี01/10/201830/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นางสาววลีลักษณ์ รินดวงดี ชื่อ - นามสกุล : นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
สำนัก / กลุ่ม : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนัก / กลุ่ม : ส่วนตรวจสอบภายในกระทรวง
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 2580 เบอร์โทรติดต่อ : 2633