แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการพัฒนาระบบ e-Complaint
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (e-Complaint)
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะเรื่องราวร้องทุกข์ของตนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
รายละเอียด การเสนอและการรับคำร้องทุกข์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 22 ได้วางหลักเกณฑ์ในการเสนอคำร้องทุกข์ ให้กระทำได้ดังนี้ 1) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนราชการ 2) ส่งทางไปรษณีย์ไปยังส่วนราชการ หรือ 3) กระทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จากการที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการทำงานอย่างมากในปัจจุบัน กอปรกับรัฐบาลมีนโยบายในการนําโมเดลไทยแลนด์ 4.0 มาใช้ในการพัฒนาประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงได้จัดทำระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (e-Complaint) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (www.mof.go.th) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้องทุกข์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถติดตามสถานะเรื่องราวร้องทุกข์ของตนได้อย่างรวดเร็ว
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ศึกษา รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำระบบ
2 วิเคราะห์และกำหนดรูปแบบในการนำเข้าข้อมูล การแสดงผล
3 พัฒนาระบบการแสดงสถานะเรื่องราวร้องทุกข์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4 ทดสอบระบบและแก้ไขปรับปรุง
5 ระบบใช้ได้งานจริง


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำระบบ01/12/201828/02/2019
2. วิเคราะห์และกำหนดรูปแบบในการนำเข้าข้อมูล การแสดงผล 01/03/201931/03/2019
3. พัฒนาระบบการแสดงสถานะเรื่องราวร้องทุกข์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร01/04/201930/06/2019
4. ทดสอบระบบและแก้ไขปรับปรุง01/07/201931/07/2019
5. ระบบใช้ได้งานจริง01/08/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นายกฤษดา วัยวุฒิ ชื่อ - นามสกุล : นายไว คงทวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนัก / กลุ่ม : สำนักตรวจสอบและประเมินผล
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 2754 เบอร์โทรติดต่อ : 2783