แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการกำหนดกรอบแนวทางการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
รายละเอียด ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อม ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล เพื่อให้ภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected) โปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และทำให้ประชาชนมีความเชื่อถือไว้วางใจต่อภาครัฐ โดยในระยะแรกของแผนปฏิรูปการบริการราชการแผ่นดิน (ปีที่ 1 – ปีที่ 2) จะเน้นดำเนินการในประเด็นที่มีความสำคัญเร่งด่วนและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก่อน อาทิ การปฏิรูป “บริการภาครัฐ ให้สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน” และการปฏิรูป “ระบบข้อมูลภาครัฐให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล” ซึ่งคาดว่าจะมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้ที่สำคัญ อาทิ การปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัลและศูนย์บริการร่วม เพื่อยกระบบงานบริการประชาชนและการอำนวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ และการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติหมายเลขเดียว การพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการพื้นฐาน และการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ อันส่งผลให้เกิดภาระกับประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งของภาครัฐและประชาชนลดลงอย่างมาก และโดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 30 บัญญัติว่า “ในกระทรวงหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว” ประกอบกับมาตรา 37 บัญญัติว่า “ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใด และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร สำนักงาน ก.พ.ร. จะกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง” ซึ่งกระทรวงการคลังได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง และเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยยึดหลักให้ศูนย์บริการร่วมเป็นศูนย์กลางการให้บริการจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของประชาชนได้สูงสุด ซึ่งมีงานบริการ 3 ด้าน ได้แก่ การให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร การให้บริการรับเรื่อง - ส่งต่อ และการให้บริการเบ็ดเสร็จ ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงการบริการให้สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน ด้วยการยกระดับการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล ที่มีความทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านช่องทางดิจิทัลต่อไป
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง
2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง
3 ศึกษา รวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการในสังกัดเพื่อประกอบการพัฒนาการให้บริการประชาชน
4 จัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพไว้รองรับผู้มาติดต่อราชการ
5 ร่างกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง01/10/201831/03/2019
2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง01/04/201930/04/2019
3. ศึกษา รวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการในสังกัดเพื่อประกอบการพัฒนาการให้บริการประชาชน01/05/201931/05/2019
4. จัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพไว้รองรับผู้มาติดต่อราชการ01/06/201930/06/2019
5. ร่างกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง01/07/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นายกฤษดา วัยวุฒิ ชื่อ - นามสกุล : นายไว คงทวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนัก / กลุ่ม : สำนักตรวจสอบและประเมินผล
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 2754 เบอร์โทรติดต่อ : 2783