แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน แผนงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ประจำปี 2562 เป็นไปตามเป้าหมายและหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
รายละเอียด เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) ที่ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ร้อยละ 100 ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 ดังนั้น สำนักบริหารกลางจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว โดยได้กำหนดตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ร้อยละ 80 ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2 ร้อยละ 85 ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3 ร้อยละ 90 ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4 ร้อยละ 95 ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
5 ร้อยละ 100 ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 01/10/201831/10/2018
ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไตรมาส 101/10/201831/12/2018
ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไตรมาส 201/01/201931/03/2019
ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไตรมาส 301/04/201930/06/2019
ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไตรมาส 401/07/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : น.ส.พิมพร ดาวเรือง ชื่อ - นามสกุล : น.ส.สมวรรณ จันทร์ใหญ่
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาการในตำหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนบริหารการคลัง สำนัก / กลุ่ม : สำนักบริหารกลาง
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02-1265800 ต่อ 2100 เบอร์โทรติดต่อ : 02-1265800 ต่อ 2279