แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการบริหารอัตรากำลังของกระทรวงการคลัง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการกระทรวงการคลัง โดยการเกลี่ย อัตราเกษียณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังข้าราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้มีจำนวนที่เหมาะสม และเพียงพอกับภารกิจของส่วนราชการในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 2. เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการในกรณีต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 3. เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตราข้าราชการที่ว่างลงจากผลการเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารอัตรากำลังข้าราชการกระทรวงการคลังต่อ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาต่อไป
รายละเอียด ด้วย อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะทำงานการบริหารอัตรากำลังข้าราชการกระทรวงการคลัง เพื่อให้การพิจารณาการจัดสรรอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุคืน หรือการเกลี่ยอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของส่วนราชการอื่นในกระทรวง รวมทั้งการขอรับการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการเพิ่มใหม่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เงินงบประมาณ 15,000.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการอัตรากำลังข้าราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
2 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการในกรณีต่างๆ
3 แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดส่งเอกสาร เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและดำเนินการอื่นๆ แก่คณะทำงาน
4 จัดเตรียมข้อมูลนำเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง
5 นำเสนอข้อสรุปรายปี งบประมาณ ต่อ อ.ก.พ.กระทรวง


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการอัตรากำลังข้าราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง01/12/201831/01/2019
พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การขอรับ การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการในกรณีต่างๆ01/01/201928/02/2019
แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดส่งเอกสาร เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและดำเนินการอื่นๆแก่คณะทำงาน01/02/201920/03/2019
จัดเตรียมข้อมูลนำเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง01/03/201931/03/2019
นำเสนอข้อสรุปรายปีงบประมาณ ต่อ อ.ก.พ.กระทรวง20/03/201920/04/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นายสมศักดิ์ ศิริเลิศพิทักษ์ ชื่อ - นามสกุล : นายสันติ อ่ำศรีเวียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลัง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนบริหารอัตรากำลัง สำนัก / กลุ่ม : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02 126 5800 ต่อ 2606 เบอร์โทรติดต่อ : 02 126 5800 ต่อ 2600