แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”)
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรที่มีคะแนน Post-Test สูงกว่าคะแนนPre -test
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพิ่มขึ้น
รายละเอียด ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 มาตรา 59 บัญญัติให้มีการพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา55 และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา 64 ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นข้าราชการที่ดีตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และสอดคล้องกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดีด้วยกระบวนการต่างๆ กระบวนการหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาข้าราชการคือ การอบรมสัมมนาร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการต่างๆภายในกระทรวง เพื่อดำเนินการพัฒนาและ การประเมินผลการพัฒนาให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดซึ่งตามโครงสร้างของหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วยเนื้อหา ในรายวิชาต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เงินงบประมาณ 3,000,000.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ร้อยละ 50
2 ร้อยละ 60
3 ร้อยละ 70
4 ร้อยละ 80
5 ร้อยละ 90


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
จัดทำแผนการแผน การดำเนินการของหลักสูตร01/10/201831/10/2018
ดำเนินการสำรวจจำนวนข้าราชการบรรจุใหม่ของทุกส่วนราชการในสังกัด01/11/201830/11/2018
ขออนุมัติการจัดดำเนินการหลักสูตร (รุ่นที่ 1)01/12/201831/12/2018
ขออนุมัติการจัดดำเนินการหลักสูตร (รุ่นที่ 2)01/04/201930/04/2019
ขออนุมัติการจัดดำเนินการหลักสูตร (รุ่นที่ 3)01/07/201931/07/2019
ดำเนินการจัดหลักสูตร (รุ่นที่ 1)01/01/201931/01/2019
ดำเนินการจัดหลักสูตร (รุ่นที่ 2)01/05/201831/05/2010
ดำเนินการจัดหลักสูตร (รุ่นที่ 3)01/08/201931/08/2019
การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม (รุ่นที่ 1)01/02/201928/02/2019
การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม (รุ่นที่ 2)01/06/201930/06/2019
การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม (รุ่นที่ 3)01/09/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนงนุช นุตรัตน์ ชื่อ - นามสกุล : นายสันติ อ่ำศรีเวียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคคล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนพัฒนาบุคคล สำนัก / กลุ่ม : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02 126 5800 ต่อ 2610 เบอร์โทรติดต่อ : 02 126 5800 ต่อ 2600