แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
รายละเอียด เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลง ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของกระทรวงการคลังที่ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลเป็นมืออาชีพ และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง จึงได้จัดทำคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับกระทรวงการคลัง และผู้สนใจในการสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อ ร้องเรียนการทุจริต กระทรวงการคลัง
2 กำหนดแบบฟอร์ม การประเมินความเสี่ยง เสนอรองปลัดกระทรวงการคลังและแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
3 ประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน และเสนอรองปลัดกระทรวงการคลัง
4 ประเมินความเสี่ยง รอบ 12 เดือน และเสนอรองปลัดกระทรวงการคลัง
5 จัดทำรูปเล่มคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อ ร้องเรียนการทุจริต การะทรวงการคลัง01/10/201830/12/2018
2. กำหนดแบบฟอร์ม การประเมินความเสี่ยง เสนอรองปลัดกระทรวงการคลังและแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง01/12/201830/01/2019
3. ประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน และเสนอรองปลัดกระทรวงการคลัง01/04/201930/05/2019
4. ประเมินความเสี่ยง รอบ 12 เดือน และเสนอรองปลัดกระทรวงการคลัง01/08/201930/09/2019
5. จัดทำรูปเล่มคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง01/09/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นายพจนารถ พลศรี, นางสาวสุภาวดี รักจันทร์ ชื่อ - นามสกุล : เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนัก / กลุ่ม : - สำนัก / กลุ่ม : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 2583 เบอร์โทรติดต่อ : 2627