แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดี ปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ร้อยละเฉลี่ยของระดับความสำเร็จด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ร้อยละ 85 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่เป็นบ่อนทำลายชาติ และโครงสร้างทางสังคมไทย ด้วยการสร้างวิทยากรตัวคูณ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในหน่วยในส่วนราชการต่างๆรวมถึงราชการส่วนภูมิภาค และองค์การมหาชน เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในอนาคต อีกทั้งยังเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติราชการได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประชาชนในฐานะองค์กรที่เป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
รายละเอียด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ประเทศอย่างมหาศาลทั้งในรูปแบบของตัวเงินและภาพลักษณ์ จึงต้องสร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยับยั้งความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐมักอาศัยเครื่องมือทางกฎหมายที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด เช่น การสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การปราบปรามผู้กระทำความผิดโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรง การเพิ่มอัตราโทษทางอาญาในลักษณะความผิดให้สูงขึ้น เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม จากสถิติคดีที่ขึ้นสู่ศาลคดีอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นกลับมีปริมาณคดีที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ การที่ภาครัฐจะ พึ่งมาตรการด้านการปราบปรามเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถตอบโจทย์ด้าน “ประสิทธิภาพ (Efficiency)” ในการลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐได้ เครื่องมือหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่บุคลากร อีกทั้งยังสามารถให้เขาเหล่านั้นสามารถกลับไปต่อยอดด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่บุคคลกลุ่มอื่นๆได้อีก ซึ่งเรียกว่า การสร้างวิทยากรตัวคูณ ( Train the Trainer ) ซึ่งวิทยากรตัวคูณจะเป็นผู้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด วิธีการในการป้องปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานได้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในองค์กร ให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งผลักดันการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐบาลและเจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบราชการ ให้เป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม
เงินงบประมาณ 150,000.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ร้อยละ 65
2 ร้อยละ 70
3 ร้อยละ 75
4 ร้อยละ 80
5 ร้อยละ 85


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1. ศปท.จัดทำโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบุคลากร15/04/201915/05/2019
2. นำเสนอโครงการต่อรองปลัดฯเพื่อขออนุมัติการจัดฝึกอบรม01/05/201930/06/2019
3. จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์และจัดอบรมตามที่กำหนด01/07/201931/08/2019
4. สรุปแบบประเมินผลการอบรม Pre-test/Post-test01/08/201930/09/2019
5. สรุปรายงานผลการอบรมต่อรองปลัดกระทรวงการคลัง01/08/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นางพนิดา ศิริรัตน์ , นายกฤษณะ สุขสวัสดิ์ ชื่อ - นามสกุล : เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนัก / กลุ่ม : - สำนัก / กลุ่ม : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 021265800 ต่อ 2627 เบอร์โทรติดต่อ : 021265800 ต่อ 2627