แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ 85 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัตถุประสงค์ 1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เท่าทันต่อสถานการณ์ 2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการทุจริตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง 3. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
รายละเอียด กระทรวงการคลัง ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลหน่วยงานด้านจัดเก็บภาษีซึ่งมีความจำเป็น ที่จะต้องสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความโปร่งใส อันส่งผลให้มีส่วนสนับสนุนการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
เงินงบประมาณ 77,600.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ร้อยละ 65
2 ร้อยละ 70
3 ร้อยละ 75
4 ร้อยละ 80
5 ร้อยละ 85


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ01/12/201830/04/2019
2. จัดทำร่างโครงการเพื่อประกอบการขออนุมัติจากผู้บริหาร01/05/201931/05/2019
3. แจ้งหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง01/06/201930/06/2019
4. จัดอบรมตามโครงการฯ01/06/201930/06/2019
5. สรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อนำเสนอผู้บริหารรับทราบ01/07/201931/07/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นายพจนารถ พลศรี , นายกิตติพงษ์ เอื้อจิตธรรม ชื่อ - นามสกุล : นายวิทยา เตชะมหานนท์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนัก / กลุ่ม : - สำนัก / กลุ่ม : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 021265800 ต่อ 2583 เบอร์โทรติดต่อ : 021265800 ต่อ 2566