แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน การยกระดับงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสารของสาธารณชน (MOF Cloud System)
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการยกระดับงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสารของสาธารณชน (MOF Cloud System)
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับสารในการเข้าถึงและส่งต่อข้อมูลของกระทรวงการคลัง 3. ขยายรูปแบบการสื่อสารจาก Traditional files เป็น Digital Files เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดสารของประชาชน
รายละเอียด เป็นการยกระดับงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสารของสาธารณชน โดยเปลี่ยนจากการสื่อสารโดยอิงระบบของผู้ให้บริการ Social Media ซึ่งมีข้อจำกัดในแง่พื้นที่ในการส่งข้อมูล และระยะเวลาที่ข้อมูลจะอยู่ในระบบของผู้ให้บริการ มาเป็นการสื่อสารผ่านระบบ Cloud ของกระทรวงการคลังเอง (MOF Cloud System)
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ขอรับการสนับสนุนระบบ Cloud จาก ศทส.
2 อบรมให้ความรู้ บุคลากร กสค. ให้มีทักาะในการใช้ระบบ MOF Cloud System
3 ทดลองเปิดใช้ระบบ MOF Cloud System
4 ตรวจสอบ/วิเคราะห์การใช้งานระบบ MOF Cloud System
5 เปิดใช้ระบบ MOF Cloud System อย่างเป็นทางการ ภายในปีงบประมาณ 2562


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
การจัดทำระบบ MOF Cloud System01/10/201830/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นายอภิชาติพงษ์ กรรณิการ์ ชื่อ - นามสกุล : นายปิยะภัทร ไชมสาม
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
สำนัก / กลุ่ม : งานแผนยุทธศาสตร์สารนิเทศการคลัง สำนัก / กลุ่ม : กลุ่มสารนิเทศการคลัง
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 2130 เบอร์โทรติดต่อ : 2003