แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรของกระทรวงการคลังที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะด้าน ที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอรองรับกับภารกิจ
รายละเอียด กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเงินการคลังของประเทศ และเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงการคลังมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จึงต้องมีการเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของการบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายได้อย่างเป็นระบบ เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การฝึกอบรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ การฝึกอบรมศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคดิจิทัล การฝึกอบรมการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือไอทีสมัยใหม่ เป็นต้น
เงินงบประมาณ 3,421,400.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 น้อยกว่าร้อยละ 75 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
วางแผนโครงการ01/10/201831/01/2019
ขออนุมัติโครงการ01/12/201830/03/2019
คัดเลือกและทำหนังสือตอบรับ01/03/201930/04/2019
ดำเนินการโครงการฝึกอบรม01/03/201931/08/2019
รายงานและประเมินผลโครงการ01/09/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นางบุษกร เณรสูงเนิน ชื่อ - นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนนโยบายและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนัก / กลุ่ม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02-1265900 ต่อ 3405 เบอร์โทรติดต่อ : 02-1265900 ต่อ 3211