แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO)
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO)
วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อบูรณาการบริการของ 3 กรมภาษี ให้สามารถเข้าถึงได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 2.2 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) ให้สามารถ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 2.3 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) ให้มีเสถียรภาพและ ความปลอดภัย
รายละเอียด ระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) เป็นการบูรณาการการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบงาน การให้บริการ ซึ่งประชาชน และผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงบริการของ 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ได้ด้วยการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) เพียงครั้งเดียว และเมื่อลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) แล้ว ก็สามารถเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ ของ 3 กรมภาษีได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้ำอีก ดังนั้น เพื่อให้การให้บริการระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการผู้ประกอบการและประชาชน ได้อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO)
2 เก็บรวบรวมความต้องการ การแก้ไข/ปรับปรุงกระบวนงาน (Change Requirement)
3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO)
4 จัดทำระบบติดตามตรวจสอบการทำงาน (Monitoring) ของระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO)
5 ตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ระบบเว็บแอพพลิเคชั่น


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1. ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) 01/10/201830/09/2019
2. เก็บรวบรวมความต้องการ การแก้ไข/ปรับปรุงกระบวนงาน (Change Requirement) 20/11/201830/09/2019
3. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO)01/12/201830/09/2019
4. จัดทำระบบติดตามตรวจสอบการทำงาน (Monitoring) ของระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO)01/07/201930/09/2019
5. ตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ระบบเว็บแอพพลิเคชั่น01/07/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นายธาดา ชพานนท์ ชื่อ - นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ สำนัก / กลุ่ม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02-126-5900 ต่อ 3303 เบอร์โทรติดต่อ : 02-126-5900 ต่อ 3201