แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services)
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services)
วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการด้านการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศไทย รวบรวมแหล่งข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งที่อยู่ในกระทรวงการคลัง หน่วยงานภายนอก และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.2 เพื่อพัฒนาระบบบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง (MoF Open Data Services) สำหรับบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ของข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง เพื่อสามารถให้บริการผ่านช่องทางเว็บไซด์ และอุปกรณ์สื่อสารไร้สายได้ 2.3 เพิ่มช่องทางให้ประชาชนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างถูกต้องและทั่วถึง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และสามารถตรวจสอบการทำงานของกระทรวงการคลังได้ 2.4 วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลัง ของประเทศแก่ผู้ใช้งานทั้งภายในกระทรวง และภายนอก
รายละเอียด กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักที่กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศ มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services) แก่ประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน ที่รวบรวมและบูรณาการฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานและโปร่งใสให้บริการ ณ จุดเดียว มีระบบนำเสนอข้อมูลในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ ในรูปแบบต่างๆ ครบถ้วนและทันสมัย มีแพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะของประเทศ สามารถนำเสนอในรูปแบบข้อมูลเชิงสถิติ แผนภาพอินโฟกราฟิก สื่อผสมต่างๆ รองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน สามารถสืบค้นข้อมูล เป็นแหล่งความรู้อ้างอิงเชิงวิชาการทั้งในอดีตและปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวางแผน วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติในแง่บวกของประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง นำพาความสมัครใจและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการเสียภาษี ทำให้การจัดเก็บภาษีของภาครัฐเพิ่มขึ้น
เงินงบประมาณ 14,823,000.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 เอกสารแผนการดำเนินโครงการ
2 เอกสารสรุปการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 พัฒนาระบบงาน
4 ทดสอบระบบงาน
5 ระบบสามารถให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะได้


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1. จัดทำแผนการดำเนินโครงการ01/10/201830/11/2018
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ10/11/201831/12/2018
3. พัฒนาระบบงาน01/12/201815/03/2019
4. ทดสอบระบบงาน01/03/201931/05/2019
5. ใช้งานระบบฯ10/05/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ ชื่อ - นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง สำนัก / กลุ่ม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02-1265900 ต่อ 3610 เบอร์โทรติดต่อ : 02-1265900 ต่อ 3601