แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปี พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินการของส่วนราชการในการชับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญของรัฐบาล และเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
รายละเอียด สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแนวทางการประเมินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) แทนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และสามารถนำผลงานไปใช้ประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหาร ลดความซ้ำซ้อน และภาระต่อส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งกำหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องประเมินผลการปฏิับติราชการตามองค์ประกอบที่กำหนด 5 องค์ประกอบ คือ 1) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) 2) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) 3) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ หรือการบูรณาการการดำเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Base) ปัจจุบันเป็นตัวชี้วัด การพัฒนา Database ของจังหวัด (สป.กค.ไม่ต้องดำเนินการ) 4) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Base) 5) ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองคืการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ร้อยละ 60
2 ร้อยละ 65
3 ร้อยละ 70
4 ร้อยละ 75
5 ร้อยละ 80


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
พิจารณาตัวชี้วัดของ สป.กค. เพื่อนำเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. 01/10/201830/11/2018
มอบหมายตัวชี้วัด01/12/201831/01/2019
ติดตามความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน01/04/201930/04/2019
ดำเนินการตามตัวชี้วัดและติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน01/05/201931/08/2019
เตรียมเอกสารหลักฐานตัวชี้วัดเพื่อรายงานผ่านระบบ e-SAR ของสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป01/09/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนวลสกุล พวงบุบผา ชื่อ - นามสกุล : นางรัชนี ชุนเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนัก / กลุ่ม : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนัก / กลุ่ม : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 2667 เบอร์โทรติดต่อ : 2618