แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี (Tax Search Engine) ระยะที่ 2
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี (Tax Search Engine) ระยะที่ 2
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพการใช้งานระบบให้รองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมากและจำนวนผู้ใช้งานที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อพัฒนาระบบงานป้องกันการรั่วไหลของค่าภาษีอาการจำแนกตามเกณฑ์เสี่ยงของ 3 กรมภาษี 3. เพื่อพัฒนาระบบการกำหนดสิทธิ การตรวจสอบติดตามการใช้งานข้อมูลและระบบงาน 4. เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถประมวลผลข้อมูลความผิดปกติในการชำระภาษีตามเกณฑ์การตรวจสอบให้เป็นแบบอัตโนมัติ
รายละเอียด กระทรวงการคลังได้มีการจัดทำระบบบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี (Tax Search Engine) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน และมุ่งเน้นการป้องกันการรั่วไหลของภาษีอากรของผู้ประกอบการร่วม 3 กรมภาษี ในลักษณะรายบุคคลหรือรายผู้ประกอบการ ซึ่งมีการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของข้อมูลภาษีร่วมกัน คือ ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านภาษีร่วมกัน และการแจ้งเตือนถึงความผิดปกติในการชำระภาษีต่อไปด้วยและเพื่อให้มีการติดตามและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกระบวนงานดังกล่าว
เงินงบประมาณ 11,021,000.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 เก็บรวบรวมความต้องการระบบ
2 จัดทำแบบจำลองต้นแบบ (prototype) สำหรับระบบงาน
3 พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลและตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล
4 พัฒนาระบบกำกับและติดตามการเสียภาษี
5 ทดสอบระบบงาน


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1. เก็บรวบรวมความต้องการระบบ01/10/201815/10/2018
2. จัดทำแบบจำลองต้นแบบ (prototype) สำหรับระบบงาน15/10/201831/10/2018
3. พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลและตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล01/11/201830/11/2018
4. พัฒนาระบบกำกับและติดตามการเสียภาษี01/12/201831/12/2018
5. ทดสอบระบบงาน01/01/201930/04/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นายธาดา ชพานนท์ ชื่อ - นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ สำนัก / กลุ่ม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 0 2126 5900 ต่อ 3303 เบอร์โทรติดต่อ : 02-1265900 ต่อ 3201