แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติรูปองค์การ สป.กด. (พิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลสำเร็จของตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นแผนงาน/โครงการประจำปี 2562
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีแผนปฏิรูปองค์การที่มีแผนงาน/โครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญและสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศที่สำคัญ
รายละเอียด ตัวชีัวัดการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ (Organizational Transformation Plan) เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐปรับบทบาทเพื่อปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ 4.0 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การ (ด้านโครงสร้าง/ด้านกระบวนการทำงาน/ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ด้านบุคลากร) โดยให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิรุปองคืการ บทภารกิจของหน่วยงาน 4 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ (1) Structure การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้สอดรับกับบทบาทภารกิจใหม่ (2) Process Redesign การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ง่ายและสะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้จ่ายและตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการบน Digital Platform (3) Law การปรับปรุงกฎหมายให้เอื่อต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ (4) People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปรับบทบาทภารกิจ และการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่โดยใช้ Digital Platform
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ร้อยละ 60
2 ร้อยละ 65
3 ร้อยละ 70
4 ร้อยละ 75
5 ร้อยละ 80


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
ดำเนินการทบทวนการดำเนินการของแผนการดำเนินการที่ได้ดำเนินการไว้ เมื่อ ปี 256101/10/201831/10/2018
แจ้งยืนยันตัวชี้วัดการดำเนินการประจำปี 2562 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา01/10/201831/10/2018
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนด01/10/201831/10/2018
ติดตามผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือน01/03/201931/03/2019
ติดตามผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน01/08/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุภาพ ผ่องอำไพ ชื่อ - นามสกุล : นางรัชนี ชุนเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนัก / กลุ่ม : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนัก / กลุ่ม : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 2611 เบอร์โทรติดต่อ : 2618