แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศบริหารข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ สนับสนุนผู้บริหารในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบายและยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคม และการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย 2. เพื่อจัดทำระบบการติดตามประเมินผลการเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3. เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐกับหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ 4. เพื่อบริการข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐแก่ภาครัฐและประชาชน
รายละเอียด ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบในหลักการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมอบหมายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รวบรวม ประสานงาน เชื่อมโยงและจัดทำฐานข้อมูลกลางการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
2 จัดทำระบบรองรับการแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3 จัดทำระบบรองรับการสัมภาษณ์ตามแบบประเมินและเมนูการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4 การคัดแยกข้อมูลเพื่อมอบหมายหน่วยงานพัฒนาไปดำเนินการพัฒนาตาม โครงการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5 การติดตามการพัฒนาและประเมินผลโครงการ


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน01/10/201815/10/2018
2. จัดทำระบบรองรับการแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ15/10/201815/12/2018
3. จัดทำระบบรองรับการสัมภาษณ์ตามแบบประเมินและเมนูการพัฒนาคุณภาพชีวิต15/12/201825/12/2018
4. การคัดแยกข้อมูลเพื่อมอบหมายหน่วยงานพัฒนาไปดำเนินการพัฒนาตามโครงการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ15/12/201831/12/2018
5. การติดตามการพัฒนาและประเมินผลโครงการ15/12/201815/01/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นายธาดา ชพานนท์ ชื่อ - นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ สำนัก / กลุ่ม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02-126-5900 ต่อ 3303 เบอร์โทรติดต่อ : 02-126-5900 ต่อ 3201