แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อจัดหาระบบ New GFMIS เพื่อทดแทนระบบ GFMIS ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 2.2 เพื่อให้ระบบ New GFMIS Thai ให้รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก ให้สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบัน 2.3 เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ระบบเดิมที่ล้าสมัย ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และไม่รองรับความต้องการปัจจุบัน
รายละเอียด ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบงานและใช้ระบบงานตั้งแต่ปี 2547 ในปัจจุบันระบบ GFMIS ใช้ซอฟต์แวร์ SAP R/3 Version 4.7 ซึ่งเป็นระบบเก่าและยุติการสนับสนุนการใช้งานจากเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อทดแทนระบบ GFMIS ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบัน โดยใช้สถาปัตยกรรมที่เป็นระบบเปิด (Open System) เพื่อให้ระบบ New GFMIS Thai เป็นระบบที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการทั่วประเทศ ตลอดจนรองรับการเชื่อมต่อในอนาคต เช่น การเชื่อมต่อกับ National e-Payment, FinTech เป็นต้น และรองรับการจัดสรรงบประมาณลงท้องถิ่น (อปท.)
เงินงบประมาณ 817,500,000.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน
2 ออกแบบระบบงาน
3 พัฒนาระบบในส่วนของระบบ MIS
4 พัฒนาระบบในส่วนของ Agency Level
5 พัฒนาระบบในส่วนของ Government Level


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน 01/11/201831/01/2019
ออกแบบระบบ01/11/201831/03/2019
พัฒนาระบบ01/03/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นางเกยุรา ไชยนาพงศ์ ชื่อ - นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนัก / กลุ่ม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02 126 5900 ต่อ 3307 เบอร์โทรติดต่อ : 02-126-5900 ต่อ 3201