แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 2.2 เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลัง เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต เป็นต้น เข้าด้วยกัน และรองรับการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงการคลัง 2.3 เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และส่งเสริมการใช้ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2.4 เพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.5 รองรับการเชื่อมโยงเพื่อรับ-ส่งเอกสารกับหน่วยงานภาครัฐ (TH e-GIF) 2.6 สนับสนุนการปฎิบัติงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพ
รายละเอียด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้งานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี มาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันพบว่าปริมาณข้อมูลเริ่มมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูลใช้เวลา มากขึ้นด้วย การขยายขอบเขตงานบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเป็นระบบงานสนับสนุนการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย รวมถึงผู้ใช้งานมีความต้องการให้ระบบสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และเพื่อมุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า ลดภาระค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จึงดำเนินการพัฒนาระบบงานบนเทคโนโลยีคลาวด์ของกระทรวงการคลังต่อไปด้วย
เงินงบประมาณ 9,500,000.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการฯ
2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา
3 สำรวจและเก็บรวบรวมความต้องการ (Requirement)
4 ออกแบบระบบงาน
5 จัดทำแบบจำลองต้นแบบ (Prototype)


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการฯ01/10/201831/12/2018
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา01/01/201928/02/2019
3. สำรวจและเก็บรวบรวมความต้องการ (Requirement) 01/03/201930/04/2019
4. ออกแบบระบบงาน01/04/201930/06/2019
5. จัดทำแบบจำลองต้นแบบ(Prototype) 01/05/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นายธาดา ชพานนท์ ชื่อ - นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ สำนัก / กลุ่ม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02-126-5900 ต่อ 3303 เบอร์โทรติดต่อ : 02-126-5900 ต่อ 3201