แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์สำรองกระทรวงการคลัง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์สำรองกระทรวงการคลัง
วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อจัดหาระบบเครือข่ายสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งใหม่ (DC) รองรับการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แลน (LAN) และการเชื่อมโยงกับศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง 2.2 การเคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด จากศูนย์คอมพิวเตอร์ในพื้นที่กระทรวงการคลัง ไปติดตั้งยังศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งใหม่ (DC) 2.3 เชื่อมโยงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบสำรอง ให้มีความมั่นคงสูงพร้อมใช้งาน (High Availability) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในพื้นที่กระทรวงการคลัง
รายละเอียด ด้วยที่ผ่านมาอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิมได้ทำการรื้อถอนเพื่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้ย้ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพร้อมบุคลากร มาใช้งานชั่วคราวที่อาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งได้มีการจัดสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ขึ้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อรองรับการโอนย้ายระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบันไปติดตั้งยังที่ทำการใหม่ จึงจัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์สำรองกระทรวงการคลัง เพื่อจัดซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ ที่ทำการศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งใหม่
เงินงบประมาณ 80,262,800.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ (Action Plan) ให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด
2 จัดทำและออกแบบแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลา ที่กำหนด
3 จัดทำและออกแบบแผนผังแสดงอุปกรณ์ใน Rack (Rack Layout) ให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลา ที่กำหนด
4 จัดทำและออกแบบแผนผังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (IP) ให้เสร็จเรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่กำหนด
5 จัดหาอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (IP) ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ (Action Plan)01/05/201915/06/2019
2. จัดทำและออกแบบแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram)15/05/201930/09/2019
3. จัดทำและออกแบบแผนผังแสดงอุปกรณ์ ใน Rack (Rack Layout)15/05/201930/09/2019
4. จัดทำและออกแบบแผนผังระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (IP)15/06/201930/09/2019
5. จัดหาอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (IP) 15/07/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นายปริญญา ปรีดียานนท์ ชื่อ - นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนัก / กลุ่ม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02-126-5900 ต่อ 3306 เบอร์โทรติดต่อ : 02-126-5900 ต่อ 3201