แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของกระทรวงการคลัง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของกระทรวงการคลัง
วัตถุประสงค์ 2.1 มีการป้องกันภัยคุกคามต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2.2 มีแนวนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลังที่ได้มาตรฐานและทันสมัย 2.3 มีการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่บุคลากรของกระทรวงการคลัง
รายละเอียด ด้วยระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมโยงของระบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การบริหารความมั่นคงปลอดภัยของกระทรวงการคลังเป็นไปด้วยความยากลำบาก นอกจากนี้ปัญหาภัยคุกคามต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ทวีความรุนแรงและเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงที่มา ประกอบกับอุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามในปัจจุบันที่ไม่ทันสมัย และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทั้งหลายเหล่านี้ ส่งผลให้ การตอบสนองกับภัยคุกคาม ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที อันอาจจะส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการของกระทรวงการคลังได้
เงินงบประมาณ 32,519,300.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 จัดทำแผนการดำเนินงานให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด
2 จัดทำรายงานการออกแบบระบบให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด
3 จัดทำแผนและรูปแบบการติดตั้งระบบให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด
4 จัดทำโปสเตอร์เพื่อสร้างความตระหนักการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างปลอดภัยให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด
5 จัดทำเอกสารร่างแนวนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1. จัดทำแผนการดำเนินงาน01/04/201915/05/2019
2. จัดทำรายงานการออกแบบระบบ01/05/201930/09/2019
3. จัดทำแผนและรูปแบบการติดตั้งระบบ01/06/201930/09/2019
4. จัดทำโปสเตอร์เพื่อสร้างความตระหนักการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย15/06/201930/06/2019
5. จัดทำเอกสารร่างแนวนโยบายด้านความ มั่นคงปลอดภัยของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง15/06/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นายบุญลือ จิตตคาม ชื่อ - นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนบริการระบบเครือข่าย สำนัก / กลุ่ม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02-126-5900 ต่อ 3612 เบอร์โทรติดต่อ : 02-126-5900 ต่อ 3201