แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรัฐมนตรี
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ระดับความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นต่อภารกิจด้านการประชุมคณะรัฐมนตรีของบุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี
วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานรัฐมนตรีทุกคนทราบเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา 2.2 เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานรัฐมนตรีทุกคน รับรู้ ตระหนัก และเข้าใจความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจข้างต้น 2.3 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และทบทวนแนวทางการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ
รายละเอียด สำนักงานรัฐมนตรี ที่มีภารกิจต้องสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทางการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนั้น ทุกองคาพยพของสำนักงานรัฐมนตรี ต้องร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว บุคลากรทุกคนจึงจำเป็นต้องรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานทางการเมืองข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สำนักงานรัฐมนตรี จึงได้ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรัฐมนตรี
เงินงบประมาณ 8,000.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ร้อยละ 76
2 ร้อยละ 78
3 ร้อยละ 80
4 ร้อยละ 82
5 ร้อยละ 85

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นางสาววันดี เจริญประวัติ ชื่อ - นามสกุล : นายศักดา ชนะภัย
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
สำนัก / กลุ่ม : กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สำนัก / กลุ่ม : สำนักงานรัฐมนตรี
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 0 2126 5800 ต่อ 2431 เบอร์โทรติดต่อ : 0 2126 5800 ต่อ 2402