แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง หมายเหตุ : นับเรื่องเข้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2 เพื่อให้คำสั่งทางปกครองถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย และให้ความเป็นธรรมต่อผู้อุทธรณ์
รายละเอียด คำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อบุคคลหรือนิติบุคคล กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ โต้แย้ง หรือคัดค้านคำสั่งทางปกครองได้ โดยกำหนดให้ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นคำอุทธรณ์ต่อผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง หากผู้ทำคำสั่งทางปกครองพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ส่งเรื่องให้กลุ่มกฎหมายในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเอกสารหลักฐาน โดยกลุ่มกฎหมายเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ร้อยละ 60
2 ร้อยละ 65
3 ร้อยละ 70
4 ร้อยละ 75
5 ร้อยละ 80


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เอกสาร ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง01/09/201831/08/2019
ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำสรุปข้อเท็จจริง ในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง ทางปกครอง01/09/201831/08/2019
จัดทำสรุปข้อเท็จจริงประกอบ ข้อกฎหมายและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา ตรวจทานและแก้ไข เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง01/09/201831/08/2019
นำเสนอสรุปข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง01/09/201831/08/2019
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 01/09/201831/08/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวศิโรชินี กฤษดาเดชา ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอารีย์ วรรณาเจริญกุล
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
สำนัก / กลุ่ม : กลุ่มกฎหมาย สำนัก / กลุ่ม : กลุ่มกฎหมาย
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02-1265800 ต่อ 2657 เบอร์โทรติดต่อ : 02-1265800 ต่อ 2626