แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการการดำเนินการประสานงานคดีปกครองหรือแก้ต่างคดีภายในระยะเวลาที่กำหนด
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการประสานงานคดีหรือแก้ต่างคดี
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้การดำเนินการด้านงานคดีถูกต้อง ครบถ้วน รอบคอบ และรัดกุม และเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม 2 เพื่อให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
รายละเอียด กรณีที่ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังหรือส่วนราชการถูกฟ้องคดีต่อศาลเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนคดีจะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีร่วมกัน เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการต่อสู้คดี และรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานแห่งคดี และดำเนินการเป็นผู้ประสานงานคดีกับพนักงานอัยการในกรณีที่ให้อัยการดำเนินคดีแทนส่วนราชการ หรือพิจารณาแก้ต่างคดีกรณีที่ส่วนราชการดำเนินการทางคดีเอง
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ร้อยละ 60
2 ร้อยละ 65
3 ร้อยละ 70
4 ร้อยละ 75
5 ร้อยละ 80


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับคดี ตลอดจนการตรวจ คำฟ้องของ ผู้ฟ้องคดีหรือโจทก์01/10/201830/09/2019
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย (เพิ่มเติม) รวมทั้งเอกสารหลักฐานทางคดี01/10/201830/09/2019
ดำเนินการจัดทำสรุปข้อเท็จจริงของคดี และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง01/10/201830/09/2019
จัดทำร่างหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อรับดำเนินการทางคดี และจัดส่งสรุปข้อเท็จจริงอันเกี่ยวข้องในคดีไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดต่อผู้บังคับบัญชาตรวจพิจารณาและแก้ไข หรือจัดทำร่างหนังสือแก้ต่างคดีต่อศาล01/10/201830/09/2019
เสนอหนังสือต่อผู้บริหารระดับสูงพิจารณาและลงนามเพื่อแจ้งไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด หรือศาล01/10/201830/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวศิโรชินี กฤษดาเดชา ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอารีย์ วรรณาเจริญกุล
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
สำนัก / กลุ่ม : กลุ่มกฎหมาย สำนัก / กลุ่ม : กลุ่มกฎหมาย
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02-1265800 ต่อ 2657 เบอร์โทรติดต่อ : 02-1265800 ต่อ 2626