แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ / แผนงาน โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
รายละเอียด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น สำนักบริหารกลางส่วนบริหารการพัสดุ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ 2562ตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ 1.1 คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 1.2 โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 1.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 1.4 ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
เงินงบประมาณ 0.00   บาท
เป้าหมาย 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 ร้อบละ 60
2 ร้อยละ 70
3 ร้อยละ 80
4 ร้อยละ 90
5 ร้อยละ 100


กิจกรรมวันเริ่มต้นกิจกรรมวันสิ้นสุดกิจกรรม
1.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ. มาตรา 11 และ ระเบียบฯ ข้อ 11) 01/01/201931/01/2019
2.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง01/02/201930/04/2019
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ01/05/201930/06/2019
4. อนุมัติสั่งซื้อหรือจ้างและประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือก01/07/201931/08/2019
5. ลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้าง01/09/201930/09/2019ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวชี้วัด
ชื่อ - นามสกุล : นายโกเมศร์ เกียรติจิระอรุณ ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสมวรรณ จันทร์ใหญ่
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
สำนัก / กลุ่ม : ส่วนบริหารการพัสดุ สำนัก / กลุ่ม : สำนักบริหารกลาง
กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02-1265800 ต่อ 2102 เบอร์โทรติดต่อ : 02-1265800 ต่อ 2209