[LOG IN เข้าสู่ระบบ]
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง
  ประจำปีงบประมาณ 

หน่วยงาน      

    

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์กระทรวงโครงการ / แผนงานตัวชี้วัดผลการตรวจสอบหน่วยงาน
เป้าหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ (Narrowing Inequality Gap)1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการรัฐเอื้อราษฎร์จำนวนรายที่ได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุyกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการนำที่ดินราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานจำนวนที่ดินราชพัสดุที่นำมาสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานyกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์yกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการนำที่ราชพัสดุสนับสนุนโครงการบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ (Retirement Home)ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการนำที่ราชพัสดุสนับสนุนโครงการบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ (Retirement Home)yกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากแผนพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ของกรมธนารักษ์ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของกรมธนารักษ์yกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนyกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการพัฒนาการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ด้านการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ระดับความสำเร็จของการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ในพื้นที่ดำเนินการส่วนกลาง (ณ สำนักบริหารเงินตรา )yกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเหรียญประเภทขัดเงา เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ และเหรียญที่ระลึกประเภทรมดำพ่นทรายธรรมดาและขัดพิเศษระดับความสำเร็จของการดำเนินการการปรับปรุงกระบวนการผลิตเหรียญประเภทขัดเงาเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ และเหรียญที่ระลึกประเภทรมดำพ่นทรายธรรมดาและขัดพิเศษyกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักบริหารเงินตราแห่งใหม่ (Phase 2)ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการย้ายสำนักบริหารเงินตราไปสำนักกษาปณ์ (Phase 2)yกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการขยายพื้นที่จัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณีในพิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการขยายพื้นที่จัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณีในพิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯyกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการปรับปรุงอาคารและตกแต่งสำนักบริหารเงินตราเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนyกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการด้าน Logistics เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการด้าน Logistics เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)yกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)yกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจจำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้yกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ–ในรูปแบบทุนหมุนเวียนร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการyกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการจ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลงร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลงyกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงในภูมิภาค จำนวนแปลงที่ได้รับการประเมินราคาyกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในภูมิภาคจำนวนแปลงที่ได้รับการประเมินราคาyกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ UTMจำนวนแปลงที่ได้รับการประเมินราคาyกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อกจำนวนแปลงที่ได้รับการประเมินราคาyกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ UTM ในภูมิภาคจำนวนแปลงที่ได้รับการประเมินราคาyกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อทบทวนการปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในภูมิภาคจำนวนแปลงที่ได้รับการประเมินราคาyกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อทบทวนการปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ UTM ในภูมิภาค จำนวนแปลงที่ได้รับการประเมินราคาyกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตกรุงเทพมหานครจำนวนแปลงที่ได้รับการปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงyกรมธนารักษ์
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond)ร้อยละความสำเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้ตามวงเงินรวมที่วางแผนไว้nสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการศึกษาผลกระทบของการยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนความสำเร็จในการนำเสนอผลกระทบและความเสี่ยงของการยกระดับกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นสถาบันการเงินชุมชน และเสนอแนะมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแนวทางการกำกับดูแลที่เหมาะสมnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการการพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงความสำเร็จของการนำเสนอผลการศึกษาขั้นสุดท้ายที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับโครงการฯ และการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพื้นที่ต้นแบบ : กรณีศึกษาจังหวัดนครพนมความสำเร็จของการนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมต่อกระทรวงการคลังnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการการพัฒนาระบบกำกับการเงินภาคประชาชนรายงานต่อ สศค.nสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการการพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนรายงานต่อ สศค.nสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุนความสำเร็จในการติดตามความเห็น /ความคืบหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผอ. สศค.)nสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก10. การปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจการผลักดันให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ดำเนินการตามข้อเสนอตามแผนปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและเพิ่มความมั่นคงในระบบ SFIsnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานรากโครงการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบภายในnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก28. โครงการการบริหารโครงการวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557จำนวนร้อยละที่ดำเนินการตามแผนnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก29. โครงการบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่สาธารณชนระดับความสำเร็จการบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สศค. สู่สาธารณชนnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก30. โครงการ CRM @ FPO Library ระยะที่ 2yสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก31. โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ปีที่ 3โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ปีที่ 3 มีการจัดกิจกรรมภายในวันที่ 30 ก.ค. 57nสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก2. มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระดับความสำเร็จการนำเสนอมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาพยนตร์และวีดิทัศน์nสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก3. แนวทางการยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศชนิดที่ใช้กับรถยนต์ระดับความสำเร็จการนำเสนอแนวทางการยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศชนิดที่ใช้กับรถยนต์ต่อกระทรวงการคลังnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก6. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center)ระดับความสำเร็จการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินต่อกระทรวงการคลังnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
3 การกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม4. การศึกษาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
3 การกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม9. การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano-Finance)การออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดเกณฑ์การประกอบธุรกิจกำกับดูแลการดำเนินการของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เป้าหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Enhancing Competitiveness)4 การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชนให้เกิดการสร้างมูลค่า (Value Creation) โครงการสรรพสามิตพัฒนาคุณภาพ สังคมและชุมชนจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมyกรมสรรพสามิต
4 การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชนให้เกิดการสร้างมูลค่า (Value Creation) โครงการจัดการผลกระทบทางลบต่อชุมชนร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
4 การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชนให้เกิดการสร้างมูลค่า (Value Creation) 7. การศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำระดับความสำเร็จการนำเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำต่อกระทรวงการคลังnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการจัดทำฐานข้อมูลการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/5 ระดับyกรมศุลกากร
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน(Coordinated Border Management : CBM)ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/ร้อยละ 100yกรมศุลกากร
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกแผนงานการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศ(การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองกับระบบ NSW)ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/ร้อยละ 100yกรมศุลกากร
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการการจัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับพิธีการศุลกากรผ่านแดนตามพิธีสาร 7 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/5 ระดับyกรมศุลกากร
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการศึกษารูปแบบการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกัน(MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/5 ระดับyกรมศุลกากร
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของประเทศไทยnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการแนวทางการการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง 1. ร่างสัญญากรอบการดำเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฉบับใหม่ (The New Framework Agreement) ระหว่างคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone Management Committee: DSEZMC) กับบริษัททวาย เอส อี แซด ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด (SPV) ที่ถือหุ้นร่วมกันระหว่างไทยและเมียนมาร์nสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการแนวทางการการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง 2. ร่างบันทึกข้อตกลงสามฝ่าย (Tripartite Memorandum) ระหว่าง DSEZMC SPV และบริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน) (Italian-Thailand Development: ITD) ที่ระบุถึงงานที่ ITD ต้องดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน ก่อนส่งมอบงานให้นักลงทุนรายใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการแนวทางการการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง 3. ร่างข้อตกลงยกเลิกสัญญาเดิม (Agreement of Termination) เพื่อยุติเงื่อนไขในข้อสัญญาระหว่าง Myanmar Port Authority (MPA) และ ITD ที่ลงนามไป เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓nสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการแนวทางการการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง 4. การดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาการสอบทานทางธุรกิจ (Sub-committee for Selection of Due Diligence Consultant) การลงทุนของโครงการต่างๆ ที่ ITD ได้ด้าเนินการไปแล้ว และดำเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการแนวทางการการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง 5. การดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการ จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการในระยะสั้น ในการชวนเชิญและสรรหานักลงทุนที่สนใจให้เข้ามาร่วมลงทุนในโครงการทวายฯ และการเปิดประมูลการดำเนินโครงการในระยะแรกnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและการลงทุนของประเทศร่างกฎหมายเสนอกรมฯyกรมสรรพสามิต
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการปรับปรุงระบบบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ให้สอดคล้องกับโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่มาตรการภาษีyกรมสรรพสามิต
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล(Eco car)มาตรการภาษีyกรมสรรพสามิต
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการออม : การออกพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อรายย่อยพิเศษร้อยละของวงเงินการออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษเพื่อรายย่อยได้ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาทnสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการบริหารจัดการเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555ระดับความสำเร็จของการจ้างที่ปรึกษาในการบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ nสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โครงการศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของประเทศไทยความสำเร็จในการศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของประเทศไทยnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน8. โครงการร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการแผนพัฒนาตลาดทุน1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย (พ.ศ. 2553-2557) เฉพาะในปีงบประมาณ 2557nสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการแผนพัฒนาตลาดทุน2. ระดับความสำเร็จของการพิจารณาและเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ เช่น การเพิ่มมาตรการลงโทษทางแพ่ง ร่างกฎกระทรวงเรื่อง และใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การแก้ไขกฎหมายการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ nสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนความสำเร็จในการร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความคืบหน้าเสนอต่อคณะกรรมการฯnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....สศค. เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อกระทรวงnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการการปรับปรุงมาตรการศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarter: ROH) ศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ (International Procurement Center) และศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center)ความสำเร็จในการร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความคืบหน้าเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการศึกษาการตั้งงบประมาณเข้าบัญชีเงินสำรอง กบข.ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการnกรมบัญชีกลาง
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงบเบิกจ่ายเพื่อการลงทุน (ส่วนราชการ)ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการnกรมบัญชีกลาง
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่าน Web Onlineร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาสิทธิการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่าน Web Onlinenกรมบัญชีกลาง
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการศึกษาการใช้ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายในการบริหารจัดเก็บภาษีบุหรี่ซิกาแรตร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการศึกษามาตรการภาษีสินค้าเครื่องดื่มสอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศระดับความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการศึกษามาตรการภาษีสอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการระดับความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจยาสูบร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการพัฒนาฐานข้อมูลรถยนต์ฐานข้อมูลรถยนต์yกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการตรวจสอบเครื่องมือวัดและภาชนะบรรจุน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันจำนวนเครื่อง/ถังที่ทำการตรวจสอบyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการติดตั้งมาตรวัด และคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่มร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าสินค้าสรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีจำนวนตัวอย่างที่สุ่มและนำไปตรวจวิเคราะห์yกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษีผู้นำเข้าเชิงรุกฐานข้อมูลทะเบียนประวัติผู้นำเข้าyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิต เพื่อใช้ในงานตรวจสอบภาษีฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิตyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการตรวจสอบคุณภาพสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์yกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางน้ำมันเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามน้ำมันที่มิชอบด้วยกฎหมายโดยรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Lab)จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์yกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต รายงานสรุปโครงสร้างองค์กรรองรับ AECyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการเตรียมความพร้อมระบบภาษีสรรพสามิตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการแปลร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตและร่างกฎหมายภาษีสรรพสามิตระดับอนุบัญญัติตลอดจนการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายภาษีสรรพสามิตร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมและติดตามการขนส่งน้ำมันทางบก กรมสรรพสามิต ระยะที่ 6 เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรายงานผลการศึกษาyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการศึกษามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการศึกษาราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ และเขตปลอดอากร(Free Zone)เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC ของกรมสรรพสามิต (Modify Internet System to Support AEC: MISS-AEC)ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากลกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับ AEC ระยะที่ 2 (Excise Data Taxonomy Phase II) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการปรับปรุงระบบงานธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับ AECร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับเข้าสู่ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)รายการทดสอบที่พร้อมยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษีจำนวนรายได้ภาษีสรรพสามิต ที่จัดเก็บได้เทียบกับเป้าหมาย (ล้านบาท)yกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตจำนวนคดี (คดี)yกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตจำนวนค่าปรับ (ล้านบาท)yกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการตรวจสอบภาษีเชิงรุก (Field audit)จำนวนรายที่ถูกตรวจสอบภาษีและขอปิดแฟ้มสำนวนงานแล้วเสร็จyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการจัดทำแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2558การจัดทำแผนการบบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2558nสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง1. โครงการการจัดทำกรอบนโยบายการคลังระยะปานกลางจัดทำรายงานผลการศึกษาแนวจัดทำแผนการคลังระยะปานกลางnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง5. การปรับปรุงอัตราภาษีป้ายระดับความสำเร็จการนำเสนอ แนวทางการปรับปรุงภาษีป้ายต่อกระทรวงการลังnสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) โครงการพัฒนาการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (การสร้างเครือข่ายการประสานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง )ระดับความสำเร็จของการพัฒนาจัดการเรื่องราวร้องทุกข์yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรจำนวนระบบที่พัฒนาnกรมบัญชีกลาง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการnกรมบัญชีกลาง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) โครงการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย/แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจำนวนระเบียบที่ดำเนินการยกร่างnกรมบัญชีกลาง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) โครงการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนระบบที่พัฒนาnกรมบัญชีกลาง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการnกรมบัญชีกลาง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น (ด้านการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน)ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น (ด้านการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน)nกรมบัญชีกลาง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนองyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายในyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จในการจัดทำการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลังด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สรุปเรื่องที่จะนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่สามารถจัดทำเอกสารสรุปย่อวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ครบถ้วน yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร)ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร)yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการจัดทำรายงานประจำปีของกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานประจำปี ของกระทรวงการคลัง yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตร้อยละของความเข้าใจในบทบาทหน้าของผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาคมyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการจัดการเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย ของกรมสรรพสามิตร้อยละความสำเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนที่มีมูลได้รับการตอบสนองตามระยะเวลามาตรฐานyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมภิบาล จำนวนรายงานผลการตรวจสอบภายในyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายในร้อยละของผลการประเมินตนเองตามแบบ Self Assessment yกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาการบริหารงานเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพระดับความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมสรรพสามิตจำนวนบุคลากรที่ผ่านyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการให้ทุนการศึกษาบุตรร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิตจำนวนโครงการที่ทำการตรวจรับงานก่อสร้างyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ (ค่านิยม) ของบุคลากรกรมสรรพสามิตร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์ กรมสรรพสามิต (Consolidation Data Information of Excise Department)ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการ Excise Innovation Awards ครั้งที่ ๔ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการจัดการความรู้จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการจัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการตรวจสอบภาษีและการปราบปรามสินค้าสรรพสามิตตามแนวชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการการจัดการความรู้ของ สบน.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของ สบน.nสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมnสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง27. แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ระดับความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สศค. nสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง