[LOG IN เข้าสู่ระบบ]
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง
  ประจำปีงบประมาณ 

หน่วยงาน      

    

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์กระทรวงโครงการ / แผนงานตัวชี้วัดผลการตรวจสอบหน่วยงาน
เป้าหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ (Narrowing Inequality Gap)3 การกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม9. การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano-Finance)การออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดเกณฑ์การประกอบธุรกิจกำกับดูแลการดำเนินการของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจyสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
3 การกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม4. การศึกษาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างyสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เป้าหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Enhancing Competitiveness)4 การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชนให้เกิดการสร้างมูลค่า (Value Creation) โครงการสรรพสามิตพัฒนาคุณภาพ สังคมและชุมชนจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมyกรมสรรพสามิต
4 การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชนให้เกิดการสร้างมูลค่า (Value Creation) โครงการจัดการผลกระทบทางลบต่อชุมชนร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
4 การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชนให้เกิดการสร้างมูลค่า (Value Creation) 7. การศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำระดับความสำเร็จการนำเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำต่อกระทรวงการคลังyสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการการจัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับพิธีการศุลกากรผ่านแดนตามพิธีสาร 7 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/5 ระดับyกรมศุลกากร
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการศึกษารูปแบบการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกัน(MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/5 ระดับyกรมศุลกากร
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกแผนงานการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศ(การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองกับระบบ NSW)ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/ร้อยละ 100yกรมศุลกากร
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการจัดทำฐานข้อมูลการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/5 ระดับyกรมศุลกากร
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน(Coordinated Border Management : CBM)ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/ร้อยละ 100yกรมศุลกากร
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกแผนการเสนอหัวข้อวิจัย “ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”ร้อยละความสำเร็จของการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กร yกรมสรรพากร
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกแผนพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมสรรพากรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)จำนวนหน่วยงานที่กรมสรรพากรจัดทำเชื่อมโยงข้อมูลyกรมสรรพากร
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของประเทศไทยyสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการแนวทางการการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง 1. ร่างสัญญากรอบการดำเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฉบับใหม่ (The New Framework Agreement) ระหว่างคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone Management Committee: DSEZMC) กับบริษัททวาย เอส อี แซด ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด (SPV) ที่ถือหุ้นร่วมกันระหว่างไทยและเมียนมาร์yสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการแนวทางการการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง 2. ร่างบันทึกข้อตกลงสามฝ่าย (Tripartite Memorandum) ระหว่าง DSEZMC SPV และบริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน) (Italian-Thailand Development: ITD) ที่ระบุถึงงานที่ ITD ต้องดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน ก่อนส่งมอบงานให้นักลงทุนรายใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตyสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการแนวทางการการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง 3. ร่างข้อตกลงยกเลิกสัญญาเดิม (Agreement of Termination) เพื่อยุติเงื่อนไขในข้อสัญญาระหว่าง Myanmar Port Authority (MPA) และ ITD ที่ลงนามไป เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓yสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการแนวทางการการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง 4. การดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาการสอบทานทางธุรกิจ (Sub-committee for Selection of Due Diligence Consultant) การลงทุนของโครงการต่างๆ ที่ ITD ได้ด้าเนินการไปแล้ว และดำเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จyสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
5 การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโครงการแนวทางการการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง 5. การดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการ จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการในระยะสั้น ในการชวนเชิญและสรรหานักลงทุนที่สนใจให้เข้ามาร่วมลงทุนในโครงการทวายฯ และการเปิดประมูลการดำเนินโครงการในระยะแรกyสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและการลงทุนของประเทศร่างกฎหมายเสนอกรมฯyกรมสรรพสามิต
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการปรับปรุงระบบบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ให้สอดคล้องกับโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่มาตรการภาษีyกรมสรรพสามิต
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล(Eco car)มาตรการภาษีyกรมสรรพสามิต
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP)ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ PPPและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐyสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการออม : การออกพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อรายย่อยพิเศษร้อยละของวงเงินการออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษเพื่อรายย่อยได้ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาทyสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการบริหารจัดการเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555ระดับความสำเร็จของการจ้างที่ปรึกษาในการบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ yสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการแผนพัฒนาตลาดทุน1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย (พ.ศ. 2553-2557) เฉพาะในปีงบประมาณ 2557yสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการแผนพัฒนาตลาดทุน2. ระดับความสำเร็จของการพิจารณาและเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ เช่น การเพิ่มมาตรการลงโทษทางแพ่ง ร่างกฎกระทรวงเรื่อง และใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การแก้ไขกฎหมายการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ yสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนความสำเร็จในการร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความคืบหน้าเสนอต่อคณะกรรมการฯyสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....สศค. เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อกระทรวงyสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โครงการศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของประเทศไทยความสำเร็จในการศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของประเทศไทยyสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน8. โครงการร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรyสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการการปรับปรุงมาตรการศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarter: ROH) ศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ (International Procurement Center) และศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center)ความสำเร็จในการร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความคืบหน้าเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังyสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การสอบสวน และการวินิจฉัยสั่งการระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการyกรมบัญชีกลาง
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา 170 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการyกรมบัญชีกลาง
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการพัฒนาระบบกำกับและบริหารเงินนอกงบประมาณในรูปแบบคณะกรรมการระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการyกรมบัญชีกลาง
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการกำหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการyกรมบัญชีกลาง
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการศึกษาการตั้งงบประมาณเข้าบัญชีเงินสำรอง กบข.ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการyกรมบัญชีกลาง
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่าน Web Onlineร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาสิทธิการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่าน Web Onlineyกรมบัญชีกลาง
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงบเบิกจ่ายเพื่อการลงทุน (ส่วนราชการ)ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการyกรมบัญชีกลาง
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการระดับความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจยาสูบร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการศึกษาการใช้ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายในการบริหารจัดเก็บภาษีบุหรี่ซิกาแรตร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการศึกษามาตรการภาษีสินค้าเครื่องดื่มสอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศระดับความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการศึกษามาตรการภาษีสอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการพัฒนาฐานข้อมูลรถยนต์ฐานข้อมูลรถยนต์yกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการตรวจสอบเครื่องมือวัดและภาชนะบรรจุน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันจำนวนเครื่อง/ถังที่ทำการตรวจสอบyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการติดตั้งมาตรวัด และคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่มร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าสินค้าสรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีจำนวนตัวอย่างที่สุ่มและนำไปตรวจวิเคราะห์yกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษีผู้นำเข้าเชิงรุกฐานข้อมูลทะเบียนประวัติผู้นำเข้าyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิต เพื่อใช้ในงานตรวจสอบภาษีฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิตyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการตรวจสอบคุณภาพสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์yกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางน้ำมันเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามน้ำมันที่มิชอบด้วยกฎหมายโดยรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Lab)จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์yกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต รายงานสรุปโครงสร้างองค์กรรองรับ AECyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษีจำนวนรายได้ภาษีสรรพสามิต ที่จัดเก็บได้เทียบกับเป้าหมาย (ล้านบาท)yกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตจำนวนคดี (คดี)yกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตจำนวนค่าปรับ (ล้านบาท)yกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการตรวจสอบภาษีเชิงรุก (Field audit)จำนวนรายที่ถูกตรวจสอบภาษีและขอปิดแฟ้มสำนวนงานแล้วเสร็จyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการเตรียมความพร้อมระบบภาษีสรรพสามิตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการแปลร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตและร่างกฎหมายภาษีสรรพสามิตระดับอนุบัญญัติตลอดจนการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายภาษีสรรพสามิตร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมและติดตามการขนส่งน้ำมันทางบก กรมสรรพสามิต ระยะที่ 6 เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรายงานผลการศึกษาyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการศึกษามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการศึกษาราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ และเขตปลอดอากร(Free Zone)เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC ของกรมสรรพสามิต (Modify Internet System to Support AEC: MISS-AEC)ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากลกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับ AEC ระยะที่ 2 (Excise Data Taxonomy Phase II) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการปรับปรุงระบบงานธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับ AECร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับเข้าสู่ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)รายการทดสอบที่พร้อมยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานyกรมสรรพสามิต
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังแผนการพัฒนาระบบยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (ภ.พ.06) และรับแจ้งผลการพิจารณาคำขอผ่านอินทราเน็ตจำนวนนวัตกรรมการให้บริการ 2 นวัตกรรมyกรมสรรพากร
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังแผนการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เสียภาษีจำนวนครั้งที่ระบบเครือข่ายสื่อสารขัดข้องไม่เกิน 12 ครั้งyกรมสรรพากร
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังแผนการตรวจจับและป้องกันการบุกรุกระบบสารสนเทศบนเครือข่ายภายในกรมสรรพากรระดับความสำเร็จของการตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกระบบสารสนเทศyกรมสรรพากร
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังแผนงานการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีในกระดานถาม-ตอบผ่านทางเครือข่าย Internet ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการyกรมสรรพากร
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังแผนงานพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรyกรมสรรพากร
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังแผนการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานจำนวนงานวิจัยเสนอขอรับทุนวิจัย 2 ผลงานyกรมสรรพากร
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจyสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการสัมมนา/ฝึกอบรมกรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐระดับความสำเร็จในการจัดสัมมนา/ฝึกอบรมบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้แทนกระทรวงการคลังyสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการดำเนินการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ภายหลังการแปรสภาพระยะที่ ๑ระดับความสำเร็จของการดำเนินการกองทุนวายุภักษ์หนึ่ง ภายหลังการแปรสภาพระยะที่ ๑yสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการจัดทำระบบตรวจสอบสภาพปัญหาของรัฐวิสาหกิจ (warning system)ระดับความสำเร็จในการจัดทำหลักเกณฑ์การตรวจสอบสภาพปัญหาของรัฐวิสาหกิจyสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการบริหารหลักทรัพย์เชิงรุกระดับความสำเร็จในการดำเนินการประเมินมูลค่าและการศึกษาช่องทางการจำหน่ายหลักทรัพย์yสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ระดับความสำเร็จในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่) พ.ศ....yสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯyสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการพัฒนาระบบประเมินผลและส่งเสริมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจผ่านระบบแรงจูงใจระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจyสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโครงการจัดทำแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2558การจัดทำแผนการบบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2558yสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง1. โครงการการจัดทำกรอบนโยบายการคลังระยะปานกลางจัดทำรายงานผลการศึกษาแนวจัดทำแผนการคลังระยะปานกลางyสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
7 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง5. การปรับปรุงอัตราภาษีป้ายระดับความสำเร็จการนำเสนอ แนวทางการปรับปรุงภาษีป้ายต่อกระทรวงการลังyสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) โครงการพัฒนาการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (การสร้างเครือข่ายการประสานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง )ระดับความสำเร็จของการพัฒนาจัดการเรื่องราวร้องทุกข์yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรจำนวนระบบที่พัฒนาyกรมบัญชีกลาง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการyกรมบัญชีกลาง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) โครงการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย/แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจำนวนแนวทางที่ดำเนินการยกร่างyกรมบัญชีกลาง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) โครงการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนระบบที่พัฒนาyกรมบัญชีกลาง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการyกรมบัญชีกลาง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น (ด้านการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน)ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น (ด้านการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน)yกรมบัญชีกลาง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) แผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมyกรมสรรพากร
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร)ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร)yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง (การปรับปรุงเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ(UPS))ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ(UPS)และบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบเตือนอัคคีภัยและระบบดับเพลิงyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง (บริการระบบ Internet ความเร็วสูง)ระดับความสำเร็จในการบริการระบบ Internet ความเร็วสูงyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง (บำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง)ระดับความสำเร็จของการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง (บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์)ระดับความสำเร็จของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง (บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)ระดับความสำเร็จการบริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในเรื่องการเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง (การบริการข้อมูลระบบข่าว ทั้งในและต่างประเทศ (News Center) และบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง)ระดับความสำเร็จในการบริการข้อมูลระบบข่าว ทั้งในและต่างประเทศ (News Center) และบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายในyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองระดับความสำเร็จของการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการดำเนินการประสานงานคดีระดับความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อการประสานงานที่เกี่ยวข้องในคดีความทั่วไปและคดีปกครองyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน ระดับความสำเร็จของการเพิ่มช่องทางสื่อ Social Network ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนองyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการจัดทำรายงานประจำปีของกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานประจำปี ของกระทรวงการคลัง yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการจ้างการดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance: O&M) ประจำปีงบประมาณ 2557ระดับความสำเร็จในการดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMISyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงระบบGFMIS ประจำปี 2557 ระดับความสำเร็จในการบริการวงจรสื่่อสารความเร็วสูง ระบบ GFMISyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จในการจัดทำการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สรุปเรื่องที่จะนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่สามารถจัดทำเอกสารสรุปย่อวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ครบถ้วน yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Database CFO)ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการyกรมบัญชีกลาง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการสำนักงานคลังต้นแบบร้อยละความสำเร็จขอการดำเนินงานโครงการyกรมบัญชีกลาง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตร้อยละของความเข้าใจในบทบาทหน้าของผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาคมyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมสรรพสามิตจำนวนบุคลากรที่ผ่านyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการให้ทุนการศึกษาบุตรร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิตจำนวนโครงการที่ทำการตรวจรับงานก่อสร้างyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ (ค่านิยม) ของบุคลากรกรมสรรพสามิตร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์ กรมสรรพสามิต (Consolidation Data Information of Excise Department)ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการ Excise Innovation Awards ครั้งที่ ๔ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการจัดการความรู้จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการจัดการเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย ของกรมสรรพสามิตร้อยละความสำเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนที่มีมูลได้รับการตอบสนองตามระยะเวลามาตรฐานyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมภิบาล จำนวนรายงานผลการตรวจสอบภายในyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายในร้อยละของผลการประเมินตนเองตามแบบ Self Assessment yกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาการบริหารงานเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพระดับความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการจัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการตรวจสอบภาษีและการปราบปรามสินค้าสรรพสามิตตามแนวชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลของ สคร. รอบด้านระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรyสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาองค์การของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สคร. yสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ IT ของ สคร. ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ IT ของ สคร.yสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2557ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์ สคร. ทั้งภายในและภายนอกองค์กรyสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการแนวทางการพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพของรัฐวิสาหกิจระดับความสำเร็จในการจัดทำแนวทางการใช้ประโยชน์และพัฒนาที่ดินของรัฐวิสาหกิจyสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการสร้างความชัดเจนบทบาทและแนวทางการดำเนินงานในรัฐวิสาหกิจรายแห่งระดับความสำเร็จในการสร้างความชัดเจนในบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจyสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการติดตามการปรับปรุงประสิทธิภาพตามแผนงานของรัฐวิสาหกิจรายแห่งระดับความสำเร็จในการผลักดันและติดตามความคืบหน้าตามแผนปรับปรุงและฟื้นฟูองค์กรของรัฐวิสาหกิจyสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการร่าง พ.ร.บ. กำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ...ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....yสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ...ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯyสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองและเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖yสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาการกำกับและสร้างความชัดเจนบทบาทรัฐวิสาหกิจในภาพรวมระดับความสำเร็จในการจัดทำแนวทางการสร้างความชัดเจนบทบาทของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมyสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาการกำกับและสร้างความชัดเจนบทบาทรัฐวิสาหกิจในภาพรวมระดับความสำเร็จของการจัดทำการกำกับดูแลและสร้างความชัดเจนบทบาทรัฐวิสาหกิจในภาพรวมyสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมyสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการการจัดการความรู้ของ สบน.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของ สบน.yสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง25. โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสื่อสารเพื่อทดแทนของเดิมทำสัญญาซื้อขายเสร็จyสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง26. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินของประเทศ1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำเอกสารประกวดราคาโครงการyสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง26. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินของประเทศ2. ระดับความสำเร็จในการทำสัญญาซื้อขายโครงการyสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง26. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินของประเทศ3. ระดับความสำเร็จในการตรวจรับงานงวดที่ 1 (ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินตามสัญญา)yสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง26. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินของประเทศ4. ระดับความสำเร็จในการตรวจรับงานงวดที่ 2 (ร้อยละ 20 ของจำนวนเงินตามสัญญา)yสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง27. แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ระดับความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สศค. yสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง30. โครงการ CRM @ FPO Library ระยะที่ 2โครงการ CRM @ FPO Library มีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่สมาชิก ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 57yสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง