[LOG IN เข้าสู่ระบบ]
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง
  ประจำปีงบประมาณ 

หน่วยงาน      

    

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์กระทรวงโครงการ / แผนงานตัวชี้วัดผลการตรวจสอบหน่วยงาน
เป้าหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Enhancing Competitiveness)4 สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจการพัฒนาภาคเอกชนให้เกิดการสร้างมูลค่า (Value Creation)สรรพสามิตเพื่อสังคม ปกป้องสิ่งแวดล้อม และพลังงาน (สรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม)ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการyกรมสรรพสามิต
6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Tax)ประกาศกระทรวงการคลัง GreenTaxyกรมสรรพสามิต
6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนyกรมสรรพสามิต
6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายภาษีสรรพสามิตร้อยละของบุคลากรที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นyกรมสรรพสามิต
6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประกาศกรมสรรพสามิตyกรมสรรพสามิต
6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประกาศกระทรวงการคลังyกรมสรรพสามิต
6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี พ.ศ.2558 - 2562ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนyกรมสรรพสามิต
เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังผลการตรวจสอบทางเทคนิคด้านเครื่องมือวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบอุตสาหกรรมyกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดเพื่อการจัดเก็บภาษีสุราแช่ร้อยละความผิดพลาดที่ระบบขัดข้องจัดเก็บภาษีไม่ได้ yกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องyกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่มจำนวนโรงงานที่ติดตั้งอุปกรณ์มาตรวัดได้แล้วเสร็จyกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่มร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายyกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการกำกับดูแลของกรมสรรพสามิตสรุปผลวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขระบบการส่งออกฯ เสนอผู้บริหารyกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการกำกับดูแลของกรมสรรพสามิตรายงานผลเสนอผู้บริหารลงนามyกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังตรวจสอบภาษีเชิงรุก (Field Audit)จำนวนรายที่ออกตรวจเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายyกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตร้อยละของจำนวนคดีผู้กระทำผิดกฏหมายสรรพสามิตสูงขึ้นกว่าเป้าหมายyกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังตรวจสอบภาษีเชิงรุก (Field Audit)จำนวน file รายงานผลการตรวจสอบภาษีที่จัดส่งไปจัดทำฐานข้อมูลธุรกิจเป็นแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภาษีyกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางน้ำมันเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามน้ำมันที่มิชอบด้วยกฎหมายโดยรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Lab)ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับบริการyกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือนร้อยละภาษีที่จัดเก็บได้ตามเป้าหมายyกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตร้อยละของจำนวนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่ได้ผลคะแนนการพัฒนาและรักษามาตรฐานการให้บริการร้อยละ 90 ขึ้นไปyกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังสัมมนาเชิงปฏิบัติบูรณาการผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจใบยาสูบระดับความสำเร็จของการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียyกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังสัมมนาเชิงปฏิบัติบูรณาการผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจใบยาสูบร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา (ยาสูบ)yกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย yกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังจัดทำคลังข้อมูลเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสินค้าประเภทสุราร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลyกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังพัฒนาปรับปรุงระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการจัดเก็บภาษีสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน รายงานสรุปการปรับปรุงระเบียบฯเสนอกรมฯ (ไฮโดรคาร์บอน)yกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ และเขตปลอดอากร (Free Zone) เพื่อรองรับการใช้ราคาขายปลีกแนะนำที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีสรรพสามิตรายงานการศึกษาฯเสนอกรมฯyกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังศึกษาแนวทางในการใช้ราคาขายปลีก เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อรองรับประมวลกฏหมายภาษีสรรพสามิตรายงานสรุปการปรับปรุงระเบียบฯเสนอกรมฯ (ไฮโดรคาร์บอน)yกรมสรรพสามิต
7 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังพัฒนากฎหมายของกรมสรรพสามิต เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศร่างกฎหมายเสนอกรมฯลงนามyกรมสรรพสามิต
8 ส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption)โครงการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ร้อยละของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนให้ได้ข้อยุติyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8 ส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption)โครงการจัดทำแผนและมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปี 2558ระดับความสำเร็จของขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร)ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร)yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการพิจารณาคำสั่งทางปกครองร้อยละความสำเร็จของการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่่งทางปกครองyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการการดำเนินการประสานงานคดีร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อการประสานงานที่เกี่ยวข้องในคดีความทั่วไป คดีปกครองyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการบริหารจัดการงานสารบรรณร้อยละของหนังสือราชการที่ผ่านการวิเคราะห์พิจารณาเพื่อนำส่งให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการอย่างถูกต้องyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการจัดทำรายงานประจำปีของกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปีของกระทรวงการคลัง yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สรุปเรื่องที่จะนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่สามารถจัดทำเอกสารสรุปย่อวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ครบถ้วน yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง ระดับความสำเร็จโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนองyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จในการติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จในการติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายในyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการ CCO-MOF สัญจรระดับความสำเร็จในการดำเนิน โครงการ CCO-MOF สัญจรyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ส่วนพัฒนาองค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษีyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2558ระดับความสำเร็จการให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลส่วนกลางและส่วนภูมิภาคyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการคลังระดับความสำเร็จการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการจ้างการดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance: O&M) ประจำปีงบประมาณ 2558ระดับความสำเร็จของการจ้างการดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance: O&M)yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู้สาธารณชน ประจำปี 2558ระดับความสำเร็จของโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู้สาธารณชน ประจำปี 2558yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2558 และการติดตามผลดำเนินงานระดับความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และการติดตามประเมินผลระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และการติดตามประเมินผลyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยกระบวนการ Benchmarking รายงานสรุปผลการเทียบเคียง (Benchmarking)yกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น้ำมันและเครื่องดื่ม)ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น้ำมันและเครื่องดื่ม)เอกสารวิเคราะห์ออกแบบระบบงานyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อพื้นที่สาขาตามแนวชายแดนจำนวนหน่วยงานที่ปรับโครงสร้างองค์กรyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังแผนรองรับภาวะฉุกเฉินร้อยละของความเสียหายต่อชีวิตลดลงyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังเผยแพร่ข้อมูลแนวคำวินิจฉัยทางด้านกฎหมายร้อยละความพึงพอใจในชุดข้อมูลคำวินิจฉัยทางด้านกฏหมายที่นำเข้าระบบyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังจัดทำคู่มือและบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuous Plan : BCP) ของกรมสรรพสามิต ร้อยละการรับรู้และการเข้าร่วมซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังประเมินความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรร้อยละความผูกพันของบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 85yกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานการคืนภาษี กรณีเงินสดร้อยละความถูกต้องของการตรวจสอบการคืนภาษี กรณีเงินสดyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง ตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาลร้อยละของผลสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายในร้อยละของผลการประเมินตนเองตามแบบ Seft Assessment ที่กรมบัญชีกลางกำหนดyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง ตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาลร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังปรับปรุงกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลที่นำเข้าระบบจัดการฐานข้อมูลyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังจัดหาระบบเครือข่าย WIFI สำหรับสำนักงานสรรพสามิตติดตั้งระบบyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)ระบบสารสนเทศyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่กรมสรรพสามิตระบบบริการออนไลน์นอกสถานที่yกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังศูนย์เอกสาร (Document Center)ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อรองรับ National Single Windowระบบงานyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิตร้อยละของข้อผิดพลาดในการก่อสร้างyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง การออกแบบอาคารสำนักงานของกรมสรรพสามิตแบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมร้อยละของอาคารที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์อาคารประหยัดพลังงานของกรมควบคุมมลพิษyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค้ต ระบบซอฟแวร์บริหารจัดการเครื่องลูกข่ายyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบ e-trackingร้อยละความพึงพอใจการให้บริการการเบิกจ่ายระบบ e-trackingyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังบริหารจัดการคลังวัสดุด้วย ระบบ Barcode (Easy stock Control)ร้อยละความถูกต้องของรายงานที่ออกจากระบบ แสดงข้อมูลyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมที่ผู้บริหารเห็นชอบyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังจัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนจำนวนองค์ความรู้ภาษีสรรพสามิตที่ได้รับการเผยแพร่yกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 75yกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังExcise Innovation Awards ครั้งที่ 5จำนวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัลyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังExcise Innovation Awards ครั้งที่ 5ร้อยละนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลมีการเผยแพร่องค์ความรู้yกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังออกแบบระบบการตรวจสอบมาตรวัดก๊าซและไอก๊าซร่างรายละเอียดการออกแบบเสนอกรมเห็นชอบyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณภาพสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)ร้อยละของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เพิ่มขึ้นyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณภาพสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับบริการyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการดำเนินงานyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตร้อยละของความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนyกรมสรรพสามิต
9 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังเสริมสร้างอัตลักษณ์กรมสรรพสามิตเชิงบูรณาการร้อยละการรับรู้ค่านิยมองค์กรyกรมสรรพสามิต