[LOG IN เข้าสู่ระบบ]
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง
  ประจำปีงบประมาณ 

หน่วยงาน      

    

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์กระทรวงโครงการ / แผนงานตัวชี้วัดผลการตรวจสอบหน่วยงาน
เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption)โครงการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ร้อยละของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนให้ได้ข้อยุติyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption)โครงการชาววายุภักษ์รักษาศีล 5 และประพฤติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการต่อต้านการทุจริตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระดับความสำเร็จของการฝึกอบรมตามโครงการชาววายุภักษ์รักษาศีล 5 และประพฤติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการต่อต้านการทุจริตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption)โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีแก่ชาววายุภักษ์ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจำนวนบุคลากรของสป.กค.ที่เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีแก่ชาววายุภักษ์ใน การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption)โครงการประชุมสัมมนาการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2559ระดับความสำเร็จของโครงการประชุมสัมมนาการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร)ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร)yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2559ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2559 (เฉพาะ : การให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)ร้อยละความต่อเนื่องในการให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลส่วนกลางและส่วนภูมิภาคyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการจ้างการดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance: O&M) ประจำปีงบประมาณ 2559จำนวนชั่วโมงที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned downtime) ภายใน 1 ปีyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน ประจำปีงบประมาณ 2559ระดับความสำเร็จของโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน ประจำปีงบประมาณ 2559yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการจัดทำรายงานผลดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลดำเนินงานฯ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง (23 หน่วยงาน) ภายในระยะเวลาที่กำหนดyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559-2563ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 - 2563yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการประกวดรางวัล “คนคลังคิด” (Brighten Up Idea)ระดับความสำเร็จในการดำเนิน โครงการประกวดรางวัล “คนคลังคิด” (Brighten Up Idea) yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนองyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จในการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จในการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สรุปเรื่องที่จะนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่สามารถจัดทำเอกสารสรุปย่อวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ครบถ้วน yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ร้อยละความสำเร็จของการเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลังโครงการการดำเนินการประสานงานคดีร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อการประสานงานที่เกี่ยวข้องในคดีความทั่วไปคดีปกครองyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง