[LOG IN เข้าสู่ระบบ]
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง
  ประจำปีงบประมาณ 

หน่วยงาน      

    

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์กระทรวงโครงการ / แผนงานตัวชี้วัดผลการตรวจสอบหน่วยงาน
เป้าหมายที่ 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่ามีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลังโครงการฝึกอบรมด้าน Digital Literacy กระทรวงการคลังร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไปyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลังโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลยุค Digital Economyร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไปyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลังโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analyticsร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไปyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรม English Dictionary for Organizationจำนวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหน่วยงาน โดยเผยแพร่รายเดือนผ่านช่องทางสารสนเทศในรูปแบบต่างๆyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ร้อยละของโครงการ/หลักสูตรที่มีการดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลังโครงการ สป. และ สร. คุณธรรมจำนวนโครงการ /กิจกรรมที่มีการดำเนินการตามแผนงาน yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลังโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลังร้อยละเฉลี่ยของระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลังโครงการพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลังระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการจัดโครงการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” กระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลังโครงการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ร้อยละของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังในปีงบประมาณปัจจุบันที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจำนวนสกู๊ปหรือบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Advertorial) ในหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน หนังสือพิมพ์ทั่วไปรายวัน หนังสือพิมพ์ธุรกิจราย 3 วัน และหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของสํานกงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําขั้นตอนปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานประจําปีของสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการ การพัฒนาองค์ความรู้ ( Knowledge Management : KM)จำนวนช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในระบบออนไลน์ระดับความสำเร็จในการดำเนินการโครงการรับสมัครงานออนไลน์yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการจัดทำและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังร้อยละของโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการจ้างการดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance: O&M) ประจำปีงบประมาณ 2561ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned downtime) ภายใน 1 ปีyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ระดับความสำเร็จการจัดทำโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี (Tax Search Engine) ระยะที่ 2ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษีyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จในการดำเนินการโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน การตรวจสอบประจำปีyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังจำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจติดตามyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมรัฐสภาระดับความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมสภานิติบัญญัติที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรมพิเศษร้อยละความสำเร็จของ การจัดกิจกรรมพิธีการyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate Public Procurement - CPP)จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการประเมินตาม เกณฑ์การฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐาน วิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement-CPP)yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีระดับความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการการดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองร้อยละความสําเร็จของการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการการดําเนินการประสานงานคดีปกครองหรือแก้ต่างคดีภายในระยะเวลาที่กําหนดร้อยละความสําเร็จของการดําเน ินการประสานงานคดีหรือแก้ต่างคดyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ โครงการพัฒนาระบบกระบวนการตาามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการตามตัวชี้วัดของกระบวนการตามภารกิจyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการ การพัฒนาระบบบบริหารคุณภาพการบรืหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนังานรัฐมนตรี กระทรวงการคลังร้อยละของการดำเนินการที่สอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยดูจากการประเมินประเด็นของเกณฑ์ PMQA รายหมวด 7yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ โครงการพัฒนาระบบกระบวนการตาามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจำนวนกระบวยการที่มีการปรับปรุงการดำเนินการyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพtesttestnสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการ การดําเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังประจําปี งบประมาณพ.ศ. 2561ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพการดำเนินการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์งบประมาณของกระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จในการดำเนินการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์งบประมาณของกระทรวงการคลัง และ สป.กค.yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และการติดตามประเมินผลร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จในการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลังระดับความสำเร็จในการ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการพัฒนาแนวคิดที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6ระดับความสำเร็จของ โครงการพัฒนาแนวคิดที่ ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7ระดับความสำเร็จของ โครงการประกวดรางวัล เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการค้นคนคลังระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการค้นคนคลังyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการ คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง1. จำนวนวีดีทัศน์สั้น 6 Secret SMEs by คลินิกภาษี กระทรวงการคลังจำนวน 4 เรื่องyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการ คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง2. ร้อยละเฉลี่ยของผลการ ประเมินความเข้าใจของผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ภาษีyสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพโครงการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 2ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการประกวด รางวัล คนคลังคิด Season 2yสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง